အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Wednesday, 4 November 2015

နားအပ္စိုက္ကုသျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူး
နားအပ္စိုက္ကုသျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူး
(၁)အာရံုေၾကာစနစ္ေတြကုိထိန္းညွိေပးျခင္း
(၂)ဦးေနွာက္အာရံုေၾကာေပးလႊတ္လက္ခံစနစ္ေတြကုိေကာင္းမြန္ေစျခင္း
(၃)ဦးေနွာက္မွာရွိေသာေဟာ္မုန္းဓါတ္ေတြကုိေကာင္းမြန္လာျခင္း
(၄)ေယာင္ရမ္းျခင္းကုိကာကြယ္ေပးေသာေဟာ္မုန္းဓါတ္ေတြကိုမ်ားလာေစျခင္း
(၅)ဖိစီးမႈေဟာ္မုန္းေတြကုိေလွ်ာ့နည္းေစျခင္း
(၆)ေတာင့္တစိတ္ကုိေလွ်ာ့နည္းေစျခင္း

အပ္အေၾကာင္းနံပါတ္အမွတ္အသားလုပ္ေဆာင္ခ်က္

(၁)အမွတ္တစ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္(အာရံုပုိင္းဆိုင္ရာဂရုဏာသက္ေစေသာအမွတ္ (Sympathetic)
E အုပ္စု                                                    R အုပ္စု
အေရးေပၚ                                                 ျပန္လည္သန္မာလာျခင္း
ခြန္အားစြမ္းအား                                          ျပန္လည္သုိေလွာင္ျခင္း၊ သက္သာလာျခင္းေကာင္း
စိတ္လႈပ္ရွားမႈ                                             မြန္လာေသာRအဖဲြ ့အစည္းကုိသာမန္ျပန္လည္ျဖစ္
ထို ့ေၾကာင့္ E အဖဲြ ့အစည္းကိုေလွ်ာ့နည္း           လာဖို ့ထိန္းညွိေပးသည္။
ေစသည္။                                                 ဖိစီးမႈေဟာ္မုန္းဓါတ္ကုိေလွ်ွာ့နည္းေစသည္။

(၂)အမွတ္ႏွစ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္(စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ Shenmen)
ဝိညဥ္တံခါးအေတြးကိုျငိမ္သက္ေခ်ာေမြ ့ေစျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျခင္းကုိျငိမ္သက္ေစျခင္း၊ ပူပင္ေသာကအနားမရျခင္းကိုေလွ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ အိပ္ျခင္းကုိတုိးပြားေစျခင္း

(၃)အမွတ္သံုးရဲ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္(ခႏၶာကုိယ္ပုိင္းဆိုင္ရာ Kidney ေက်ာက္ကပ္)
ေသြးထဲမွာရွိေသာအဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုစြန္ ့ထုတ္ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္နွင့္အာရံုေၾကာစနစ္သုိ ့အင္အား သိုေလွာင္ေပးျခင္း။         

(၄)အမွတ္ေလးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Liver အသဲ)
ေသြးထဲမွာရွိေသာအဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိစြန္ ့ထုတ္ေပးျပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာခံစားမႈကုိ ထိ္န္းညွိေပးျခင္း  ေတာင့္တစိတ္ကိုေလွ်ာ့နည္းေစသည္။

(၅)အမွတ္ငါးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ( Lungs  အဆုပ္)
ခႏၶာကုိယ္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကုိထိန္းညွိေပးျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ခုခံအားနွင့္အဖဲြ ့အစည္းမ်ားကုိ အင္အားေပးျခင္း၊ ဦးေနွာက္ကုိေကာင္းေစလာျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္၏အပူခ်ိန္ကုိထိ္န္းညွိေပးျခင္း။               

No comments:

Post a Comment