အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Thursday, 26 December 2013

က တိ*** ဆရာ တက္တိုး ရဲ႕ ေဆာင္းပါးေကာင္းကေလးတစ္ခုပါ...***
။- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ။
" ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ" ဟူေသာ သတိေပးစကားသည္ တိုသေလာက္ ေလးနက္သည္ ။ " ကတိ " ဆိုသည္မွာအတည္ျပဳေသာစကားျဖစ္၏ ။ " စကားတို႔၏ အခ်ဳပ္သည္ ဂတိ၊ တရားတို႔၏ အခ်ဳပ္သည္ သတိ " - ဟုက်ည္းကန္ရွင္ႀကီး ေမတၱာစာတြင္ဆိုထားသည္ ။ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးေသာ စကားမ်ားစြာ တို႕ ၏ ေနာက္ဆံုး နိဂံုး ခ်ဳပ္၌ " ကတိ " ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ တို႕ သည္ ေထြျပား  ေျမာက္မ်ားေသာ စကားဟူသည့္ အဆိုတို႔ႏွင့္ စ၍ ေနာက္ဆံုး၌ အမ်ား သေဘာတူညီသည့္ အခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ကတိျပဳၾကသည္။
ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံမႈမ်ား၌ ျဖစ္ေစ၊ ေဆြးေႏြးညွိႏႈင္းမႈ မ်ား၌ ျဖစ္ေစ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ နိဂံုး ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရမွသာ ညွိႏႈင္းမႈ ေအာင္ျမင္သည္။ မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ သေဘာ တူညီမႈ မရႏိုင္ဘဲ လိပ္ခဲ တည္းလည္း ျဖစ္ေနျခင္းကို ညႊန္းသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ တို႔ သည္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အသီးသီးတို႔ ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ဟူေသာ ကတိ ျပဳခ်က္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

ကတိ သည္ အမွန္စကားကိုညႊန္းသည္။ မွန္ကန္မႈကိုသာ ျပဳပါမည္ဟု ဆိုျခင္းသည္ပင္ ကတိ ျပဳသည္ဟူ၏ ။
စကား အလ်ဥ္းသင့္သည့္ အေလွ်ာက္ အဂၤလိပ္ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္လံုး၏ အဓိပၹါယ္ ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပပါရေစ ။ ယင္းသို႔ေသာ ဆက္စပ္မႈမ်ိဳးသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာကိုေလ့လာလိုေသာ ၀ါသနာရွင္ တို႕အား သိၿပီးလွ်င္လည္း ထပ္မံ၍ သိေစရန္၊ မသိေသးလွ်င္ သိေစရန္ ေစတနာျဖင့္ စကားခ်ပ္ တစ္ခု အျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ " ကတိ " သည္ အဂၤလိပ္ ေ၀ါဟာရ Promise ႏွင့္ အဓိပၹါယ္တူသည္။ သေဘာထားျခင္း မညီညြတ္ေသးသည့္အခါ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ မွ်တ,ေသာ အေပးအယူ လုပ္ျခင္းျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ရႏိုင္ေပသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳေသာ ဖ်န္ေျဖမႈကို အဂၤလိပ္လို Compromise ဟုေခၚသည္။ ယင္းေ၀ါဟာရကို ပုဒ္လိုင္းခြဲလိုက္ပါမူ Com = "အတူတကြ" " ဆံုဆည္းရာ" + Promise = "က တိ "။ Compromise သည္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ ( ကတိ ) ႏွစ္ခု ဆံုဆည္းမႈျဖစ္ သည္။ အေပး အယူျပဳ၍ ႏွစ္ဖက္မွ်ေစရန္ အျပန္အလွန္ ဂတိျပဳရင္းျဖင့္ ပဋိပကၡ မႈ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ေျပ လည္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
" မင္း မွာ သ စၥာ" " လူ မွာ က တိ " ဟု အဆိုရွိသည္။ ကတိႏွင့္ သစၥာတို႔၌ တူညီေသာ အဓိပၹါယ္ ရွိေၾကာင္း  ေဖာ္ညႊန္းသည္။ ကတိျပဳသည္ဟု ဆိုရာ၌ အမွန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟူေသာ သေဘာ တူခ်က္ ကို ေဖာ္ျပေပသည္။ သစၥာ ဟူသည္ အမွန္စကား၊ အမွန္တရား ဟူ၍ ပင္ ။ "သမုတိသစၥာ" သည္ အျပင္ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ "ပရမတၳသစၥာ" သည္အတြင္း အမွန္တရားျဖစ္သည္။ ေလာကီေရးရာ၌ သမုတိ သစၥာ ဟူေသာ အမ်ားသေဘာတူ လက္ခံ၍ ၊ သစၥာဟူ၍ ေခၚေ၀ၚသမုတ္သည့္ အမွန္တရား သည္ ေလာက ကို လႊမ္းမိုးသည္။ ထို အမွန္တရားျဖင့္ပင္ လူမႈေရးရာ အျဖာျဖာကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေပသည္။ ပရမတၳသစၥာ မွာမူ သခၤါရ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ အၿမဲတည္ေနေသာ အမွန္တရားျဖစ္ေပသည္။
" သစၥာတရားသည္ အၿမဲတည္ေနရမည္ " - ဟူေသာ စကားရပ္၏ အဓိပၹါယ္သည္ အမွန္တရား ဟူေသာ ေလာက၌ျဖစ္ေစ၊ ေလာကုတၱရာ၌ပင္ အၿမဲတည္ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္၏ ။ သမုတိသစၥာ သည္ ေလာကီေရးရာတို႔၌ လိုအပ္ေသာပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ေလာက၌ အမွားကို အမွန္ လႊမ္းရမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ေလာက ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အမွန္ျပဳပါမည္၊ ေကာင္း စြာေဆာင္ ရြက္ပါမည္၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္...ဟူေသာ အဆိုတို႔သည္ " က တိ " ပင္ျဖစ္၏။ ယင္းသို႔ ၀န္ခံမႈကို ျပဳရာ၌ မွန္ကန္ေသာ ေစတနာရွိရေပမည္။ ေစတနာမမွန္ဘဲ လွည့္ဖ်ားလိုေသာ သေဘာကို စကားတို႔ျဖင့္ သို၀ွက္ကာ ကတိကို ေပါ့တန္ လြယ္ကူစြာေပးျခင္းသည္ ကတိ ဟူေသာ အမွန္တရားကို ညႊန္းေသာစကားကို အလြဲသံုးရာ က်သည္။ ကတိ ေပးခံရသူတစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျဖစ္ေစ တို႔ကို ေစာ္ကားရာ က်သည္။ ယင္းသို႔ ကတိ ကိုလြယ္လြယ္ေပး၍ မိမိ၏ လိုအင္ကို ျဖည့္တင္းသူသည္ သူယုတ္ ျဖစ္ေခ်သည္။ လြယ္လြယ္ေပးေသာ ကတိကို လြယ္လြယ္ပင္ေမ့ပစ္လိုက္ေသာ အက်င့္သည္ လူမ်ားစြာ၌ ရွိ၏။ လူလိမ္ လူေကာက္တို႔၏ အက်င့္ျဖစ္သည္။ ယင္း အက်င့္ရွိသူ၌ သိကၡာ သမာဓိ မရွိေခ် ။ စာရိတၱ ပ်က္ျပား၍ အျမင္အားျဖင့္ ႀကီးျမင့္ေစကာမူ အလြန္ အဆင့္နိမ့္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ကတိ မတည္သူကို ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ မျပဳၾကေခ် ။ စကားႀကီး စကားက်ယ္သံုး၍ ခမ္းခမ္း နားနားျပဳေသာ ကတိ မ်ိဳးကို ယံုရမွာ ခက္လွသည္။

တစ္ဖက္၌ ရွိေသာ သစၥာ သမာဓိျဖင့္ ေလးနက္စြာ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ၿပီးမွ ေပးသင့္ေပးအပ္ေသာ ကတိကို ႑ေျႏၵ ရရ ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိေပးလိုက္ေသာ ကတိ ကို တည္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည္။ ကတိတည္လွ်က္ကတိအတိုင္းျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သူသည္စရဏသူရဲေကာင္း  ျဖစ္ေပ

သည္။ ကတိေပးရာ၌ လူလိမ္ ႏွင့္ လူေျဖာင့္ ကြာျခားခ်က္သည္ လူလိမ္က ကတိ ကို လြယ္လြယ္ေပးသည္ ။ စကားႀကီး စကားက်ယ္ေျပာ၍ မက္လံုးေပးၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ေျမာက္ေစ  ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးပါမည္ ဟု ႏႈတ္ဖ်ားမွဆြတ္၍ ကတိတစ္ခုမက ေျမာက္မ်ားစြာ ေပးသည္ ။

" စကားခ်ပ္ " တစ္ခုသြင္းလိုပါသည္ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမ "သမၼတ ၀ါရွင္တန္" က ရာထူးလက္ခံပြဲ အခန္းအနား၌ သမၼတ အျဖစ္ အမွာစကားေျပာရာ...သူ႕မိန္႔ခြန္းမွာ တစ္မိနစ္ခြဲမွ်သာ ၾကာေလသည္ ။ သူ႕မိတ္ေဆြ " ေဂ်းလီႏို " ကမိန္႔ခြန္း ဘာေၾကာင့္ တိုရသနည္းဟု-ေမးရာ..၀ါရွင္တန္ က..." မုသားစကား မေျပာတတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားအဖို႔မွာ ေျပာစရာစကား မရွိလို႔..ေပါ့ " - ဟု ေျပာေလသည္ ။ ထိုျဖစ္ရပ္ကေလး၌ ေလးနက္ေသာ အဓိပၹါယ္ ပါရွိေလသည္၊ ျမန္မာတို႔ အေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္ " စကားမ်ားရင္ မုသားပါတတ္တယ္" .. ဟူ၍ပင္ ၀ါရွင္တန္၏ အဆိုအတိုင္း စကားနည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားဟူ၍ - မွတစ္ပါး အျခားမရွိ - ဟူ၍ ဆိုရမည္သာျဖစ္သည္။ ၀ါရွင္တန္၏ အဆိုကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ သမၼတ သစ္၏ ရာထူးလက္ခံပြဲ၌ ေျပာေသာ မိန္႔ခြန္းသည္ အပိုအလိုေတြ မ်ားၿပီး ဂတိေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ မေပးဘဲ ရိုးသားစြာ ေျပာဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ .. စကားတန္ ရွည္စရာမလိုေပ ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္သာျဖစ္သည္ ။

ကတိ ေပးရသည္မွာ ရိုးသားသူအဖို႔ မလြယ္ကူေပ ။ **မိမိ၌ ေစတနာထက္သန္ျခင္း ရွိေစကာမူ..မိမိေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ အေျခအေနက အခြင့္မေပးလွ်င္ ကတိေၾကြး တင္ရံုမွ်သာ ရွိေပမည္** ။ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္လည္း အျခားေသာ အေျခ အေနမ်ားနည္းတူ အစဥ္ ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိကာ မေမွ်ာ္လင့္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာပါမူ မိမိေပးထားေသာ ဂတိအတိုင္္း ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ ျဖစ္ေခ်မည္ ။ ထိုသို႕ေသာ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားကို ေရွးရႈေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ကတိ ကို အရမ္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ ။ ကတိသည္ ေက်းဇူး ကဲ့သို႔ပင္ အေၾကြးတင္သည္။ ကတိအေၾကြးကို မဆပ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိ အဖို႔ သိကၡာက် ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ေပးမိေသာ ကတိ ကို အစြမ္းကုန္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ပို၍ ခက္ခဲ နက္နဲ ေနပါမူ မိမိမွာ စကားအဖတ္တင္ရံုသာ ရွိေခ်မည္။

ႏိုင္ငံေရးသမား သည္ ရိုးသားမႈအျပည့္ရွိမွသာ ကတိတစ္ခုကို လြယ္လြယ္ျဖင့္ မေပးသင့္ေပ။ ** သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားစုမွာ ကတိေတြ ေ၀ဆာပါမွ အတိုက္အခံကို အႏိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိသျဖင့္ ေပး၍ခ်ည္းသာ ေနရေသာေၾကာင့္ တကယ္တမ္းေတြးၾကည့္လွ်င္ သနားစရာပင္ ။ ႏိုင္ငံေရးသမား ႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တို႕သည္ ကြဲျပားျခားနား၏ ။ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္သည္ ရာထူးကို အလိုမရွိဘဲ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ေကာင္းစားမႈကိုသာ လိုလားသည့္ အေလွ်ာက္ ကတိေတြ မေ၀ဆာဘဲေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။**

ဆရာ တက္တိုး ။

### စာေရးဆရာ တက္တိုး ၏ -"ဓမၼ အေတြး ဘ၀ အျမင္ စာစုမ်ား" -မွ ေဆာင္းပါးကို မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ ေ၀ငွျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ###
Credit >>တက္တိုး - အေတြးအျမင္ - ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေမ လ ။

Sunday, 17 November 2013

စိတ္ေရာဂါ


ျပင္ပေလာကမွွာ သြားလာလွဳပ္ရွားေနတာ နဲနဲပါးပါးေတာ့ လႊမ္းမိုးမူရွိမွာပဲေနာ္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ျပည့္ ျပင္ပေလာက ကပဲ ကိုယ့္စိတ္ကို အျပည့္ေနရာယူထားမယ္ဆိုရင္
ကိုယ့္စိတ္ကို ျပန္သိဖို႔ မၿဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

အခုေခတ္မွာ အဲဒီၿပႆနာ၊ အဲဒီဒုကၡ၊ အဲဒီအႏၱရာယ္ အင္မတန္ၾကီးလာတယ္။
အခုေခတ္ ပစၥည္းအဆန္းေတြ တိုးပြားလာတာကေတာ့ တကယ္ အ့ံၾသစရာ ေကာင္းပါတယ္။
တိုးတက္မူေတြက လိုက္လို႔ေတာင္ မမွီပါဘူး။ အဲဒီပစၥည္းအဆန္းေတြက ကိုယ့္ဘဝထဲမွာ ေနရာ
ဝင္ယူလိုက္တယ္ေနာ္။

အာရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ၊ impression အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ၊ မွားယြင္းေနတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ၊
values ထားတာေတြ၊ သေဘာထားေတြ၊ မဟုတ္တာေတြ အဟုတ္လုပ္ျပတယ္။
မေကာင္းတာကို အေကာင္းလို႔ထင္ေအာင္ လုပ္ျပတယ္။ အဝတ္နဲ႔ ႂကြားမယ္။ အစားနဲ႔ႂကြားမယ္။
အေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ႂကြားမယ္။ ဒါေတြပဲအားေပးေနတာေနာ္။

ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဘာကို တန္ဖိုးထားသလဲဆိုတာ သိပ္မသိေတာ့ဘူး။
အမ်ားေနာက္ကို လိုက္ေနၾကတာ။အမ်ားလုပ္သလို လုပ္ေနၾကတာ။

အဲဒီမွားယြင္းတဲ့ impressions ေတြက စိတ္ထဲမွာ ေနရာယူလိုက္တယ္။ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ျပန္ၾကည့္ၿပီး စိတ္ဝင္စားေနဖို႔ကို အခြင့္အေရးမေပးဘူး။ စိတ္ကို ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီမဟုတ္ တာေတြဘက္ကိုပဲ လွည့္ေပးလိုက္တယ္။ သူတို႔က ဆြဲေဆာင္သြားတာ။ အက်င့္ပါသြားရင္ စြဲတယ္ေနာ္။

ဒါေတြက လူေတြကို ဗဟုသုတေတာ့ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးတယ္။
ျပင္ပေလာကနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝေအာင္ေတာ့ သူတို႔ အထိုက္အေလ်ာက္ေပးမယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူတို႔မ်ားရင္ မ်ားသေလာက္ ဘာျဖစ္မလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ့ အတြင္းေလာက၊ ကိုယ့္စိတ္ကို ျပန္သိမူကို အေမွာင္ခ်လိုက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။ ေမွာင္သြားတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္လံုးလံုးမသိတဲ့သူ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲသလိုၿဖစ္ေနတဲ့သူေတြ America မွာ အင္မတန္မ်ားတယ္။ absent-minded (သတိလက္လြတ္) ေတာ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္လံုးဝမသိဘူး။ ဒါဟာ တကယ့္စိတ္ေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။

သတိ၊သမာဓိနဲရင္ စိတ္ေရာဂါ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္က်င့္တရား၊ သီလပ်က္စီးရင္ စိတ္ေရာဂါျဖစ္တယ္။
ေမတၱာ၊ ကရုဏာ ေခါင္းပါးရင္ စိတ္ေရာဂါ ျဖစ္တယ္။

သတိ၊ သမာဓိ၊ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ဒါေတြဟာ စိတ္ကို က်န္းမာေစတယ္။

ကိုယ္ျဖစ္ေနပံုေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထားဖို႔ အင္မတန္ အေရးၾကီးတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ inner world ကို
ကိုယ္သိဖို႔ အထူးၾကိဳးစားဖို႔႔ လိုတယ္။ အခ်ိန္ရွိတုန္းမွာ ၾကိဳးစားထားမွ။

စိတ္ဓါတ္နဲ႔အသိဉာဏ္ကို တိုးတက္ေစတဲ့ သတိ၊သမာဓိ ပိုေကာင္းလာေအာင္ ေလ့က်င့္မူကို
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မလုပ္ျဖစ္ၾကဘူး။
ဒါကိုေတာ့ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔လိုတယ္။

- (ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက)

Wednesday, 6 November 2013

"ခ်ိဳင္းေခြၽးနံ႕နံျခင္း နဲ႕ တစ္ေနကုန္ shoe ၾကာရွည္စြာစီးထားရတာေၾကာင္႕ ေျခေထာက္အနံ႕နံျခင္း"


လူဆိုတာ "အပုပ္ေကာင္ရုပ္ေဆာင္" ဆိုတာၾကားဖူးၾကမွာပါ ။ တကယ္ကို လည္း ဒီအတိုင္း အဟုတ္ပါပဲေနာ္ ။ စမ္းသပ္တဲ့ သေဘာနဲ႕ မနက္မိုးလင္းကတည္းက မ်က္ႏွာမသစ္ သြားမတိုက္ ေရမခ်ိဳးဘဲ တစ္ေနကုန္ ဒီအတိုင္းေနၾကည့္တဲ့အခါ ပိုျပီးသိသာထင္ရွားလာပါလိမ့္မယ္ ။ ကိုယ္ခႏၶာမွာရွိတဲ့ အေပါက္ မ်ားကထြက္လာတဲ့ ေခြၽးေတြ ၊အညစ္အေၾကးေတြ ၊ အနံ႕အသက္ေတြေၾကာင့္ ကိုယ္႕အနံ႕ေတာင္ မွကိုယ္မခံႏိုင္ပါဘူး ဆိုတာမ်ိဳးခံစားမိၾကမွာပါ ။
လူတိုင္းမွာ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ်လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကရတဲ့အတြက္ ေခြၽးထုတ္ဂလင္းေတြ ကေနျပီး ေခြၽးထြက္ တယ္ ဆိုတာေတာ့ ပုံမွန္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါပဲ ။ အဓိကအားျဖင့္ ခ်ိဳင္းၾကား ၊ ေခါက္ျပီးရွိေန တဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္ အပိုင္းေတြ ဥပမာ ။ ဒူးေခါင္းၾကား ၊ ေပါင္ျခံ နဲ႕ ေျခေခ်ာင္းၾကားကေနရာေတြမွာ ေခြၽးေတြထြက္လာ ၊ အညစ္အေၾကးေတြစုပုံ ၊ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ဘက္တီးရီးယား နဲ႕ မိႈေတြျဖစ္ လာျပီး အေရျပားမွာရွိတဲ့ အနံ႕ဆိုးေတြမျဖစ္ေအာင္ထိန္းထားတဲ့ အက္စစ္ပမာဏကို ေျပာင္းလဲသြားေစတဲ့အတြက္ ကိုယ္ခႏၶာ အနံ႕အသက္ေတြဆိုးရြားလာကာ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရာ ကိုယ္နဲ႕ဆက္ႏြယ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ အေႏွာက္အယွက္ ေပးသလိုျဖစ္လာေစပါတယ္ ။ ေလဝင္ေလထြက္မေကာင္းတဲ့ အလုံပိတ္ အခန္းထဲမွာေရာက္ေနရတဲ့အခါ ၊ လူအမ်ားၾကီးတိုး ေဝွ႕တန္းစီေနရတဲ့အခါ ၊ အဲဒီလို အနံ႕အသက္ဆိုးတဲ့ လူေတြနဲ႕ေတြ႕ရျပီးဆိုရင္ေတာ့ ( ကြၽန္မ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္တုန္းက practical partner က အဲဒီလိုလူမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့တာမို႕ကိုယ္ေတြ႕နဲ႕ယွဥ္ျပီးေျပာတာ... ) ေသခ်င္ေစာ္နံေလာက္ေအာင္စိတ္ပ်က္ရေတာ့တာပါ ။

ဒါေၾကာင္႕ ဒီေန႕မွာေတာ့ အထူးသျဖင့္ "ခ်ိဳင္းေခြၽးနံ႕နံျခင္း နဲ႕ တစ္ေနကုန္ shoe ၾကာရွည္စြာ စီးထားရတာေၾကာင္႕ ေျခေထာက္အနံ႕နံျခင္း" အဲဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး လြယ္ကူ႐ိုးရွင္း တဲ့ေျဖရွင္း နည္းေလး ကို သူငယ္ခ်င္းေတြကိုေျပာျပခ်င္မိတဲ့စိတ္ေလးျဖစ္လာတာ မို႕ ကြၽန္မသိ သေလာက္ေလးေဝ မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ။
သဘာဝပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ "ေက်ာက္ခ်ဥ္ " ( Alum ) ကို လူတိုင္းသိၾကမွာပါ ။ၾကည္လင္ေနတဲ့ သဘာဝပုံေဆာင္ခဲေလးေပမယ္႕ သူ႕ရဲ့ထူးျခားလွတဲ့အစြမ္းသတၱိေတြကေတာ့ မနည္းပါဘူး ။

၁။ေရကိုသန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေစတယ္ ။
၂။ ေဆးဝါးတစ္ခ်ိဳ႕မွာ အသုံးျပဳႏိုင္တယ္ ။ ( ကြၽန္မတို႕ ျမန္မာပရေဆးေတြမွာအျမဲပါေလ့ရွိပါတယ္ ။ )
၃။ အေရျပားနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဆိုးရြားတဲ့ခ်ိဳင္းေခြၽးနံ႕ နဲ႕ ေျခေထာက္အနံ႕အသက္ဆိုးရြားျခင္းေတြအတြက္ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ရာႏႈန္းျပည့္ အနံ႕အသက္ကင္းစင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ။ ေနာက္ျပီး မုတ္ဆိတ္ရိတ္တဲ့အခါ အေရျပားမွာ ဒဏ္ရာတဲ့အခါ ေသြးထြက္တာရပ္ေအာင္ ၊ အနာက်က္ျမန္ေအာင္ လည္းျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သလို ေျခဖေနာင့္ ေျခာက္ျပီးအက္ကြဲတာေတြေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ။ ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႕ အင္းဆက္ပိုးမႊားေတြကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေရျပားယားယံျခင္းကိုလည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္ ။
ဘယ္လိုအသုံးျပဳရမလဲဆိုရင္ ... လြယ္လြယ္ေလးပါပဲေနာ္ ။
ေက်ာက္ခ်ဥ္ အတုံးလိုက္ကို ေက်ာက္ျပင္မွာ ေရနဲ႕ေသြးျပီး ထြက္လာတဲ့ အရည္ ကို ခ်ိဳင္းၾကား ၊ ကိုယ္ခႏၶာ နဲ႕ ေျခေခ်ာင္းေတြၾကားမွာလိမ္းႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒီလိုမွမလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေက်ာက္ခ်ဥ္ အတုံးလိုက္ ကို ပုလင္းတစ္ခုထဲမွာ ေရစိမ္ထားျပီး သို႕မဟုတ္ ေက်ာက္ခ်ဥ္ ကိုအမႈန္႕ၾကိတ္ ျပီးေရေဖ်ာ္ျပီးရင္ Spray ဘူးေလးထဲထည့္ျပီး လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြကိုဖ်န္းျပီးသုံးရင္လည္းအဆင္ေျပပါတယ္ ။ အလွကုန္ေတြ ထဲမွာ လည္း ( ကြၽန္မေတြ႕ဖူးတာက ယိုးဒယားကလာတဲ့ Alum Deodorant Stick ပါ။ ) Alum Deodorant Roll on ေလးေတြကိုရွာဝယ္ျပီးသုံးႏိုင္ပါတယ္ ။အဲဒါသုံးျပီးရင္ ႏွစ္သက္ရာ ေရေမႊး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳႏိုင္ ပါတယ္ ။
ဒါဆို ေခြၽးနံ႕ဆိုးေတြ တစ္ေန႕တစ္ျခား တစ္ျဖည္းျဖည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားတာ ၊ခ်ိဳင္းေခြၽးနံ႕က သက္သက္ ေရေမႊးနံ႕ကသက္သက္ၾကီး ျဖစ္မေနေတာ့တာကို သူငယ္ခ်င္းတို႕ ေျပာင္းလဲ ခံစားမိလာ ပါလိမ့္ မယ္ ။ ေခြၽးနံ႕ျပင္းတဲ့သူေတြလိုက္နာသင့္တာေလးကေတာ့ အနံ႕ျပင္းတဲ့ အစားအစာေတြ ကိုစားေသာက္ျခင္း မွေရွာင္ၾကဥ္ေပးဖို႕ပါပဲ ။ ဒီလိုဆိုရင္ ကိုယ္တိုင္သာမက ကိုယ္႕ရဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ အဆင္တေျပရွိသြားေစမွာအေသအခ်ာပါပဲေနာ္။

ကဲ ... သူငယ္ခ်င္းတို႕ လိုအပ္ရင္စမ္းသုံးၾကည့္ပါလား ။ အဆင္ေျပသြားေအာင္ေလ ။

***သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးပဲ က်န္းမာေရးဗဟုသုတအသိပညာမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာေသာဘဝကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစရွင္ ။***
ေမတၱာျဖင့္
လင္းလက္ၾကယ္ရဲ့အေတြးသံစဥ္
(၇႕၁၁႕၂၀၁၃)

Friday, 1 November 2013

“ အေၾကြးျပန္ေတာင္းနည္း ”


အေၾကြး

အေပးလြယ္သေလာက္ ေတာင္းရခက္တယ္ 
ယူရင္ျပံဳးျပီး ျပန္ေပးရတဲ့အခါမုန္းတတ္တယ္ 
ေပးတဲ့သူေရာ ယူတဲ့သူေရာ ပူေလာင္တယ္ 
အေၾကြးတကာ့အေၾကြးထဲမွာ သံသရာေၾကြးက ဆပ္ကိုဆပ္ရမယ္ 

သူတပါးကိုလုပ္ခဲ့သမွ် ကုိယ္ျပန္ဆပ္ရမယ္ 
သူတပါးကို စိတ္ဆင္းရဲမႈေပးရင္ကိုယ္လည္းျပန္စိတ္ဆင္းရဲရမယ္
သူတပါးကို ငိုေၾကြးေအာင္လုပ္ရင္ ကိုယ္လည္းျပန္ငိုေၾကြးရမယ္ 

အဲဒါေလာကၾကီးရဲ႕ “ အေၾကြးျပန္ေတာင္းနည္း ” ပဲ ။ 

သက္တန္႔ခ်ိဳ

အေၾကြး အေပးလြယ္သေလာက္ ေတာင္းရခက္တယ္ ယူရင္ျပံဳးျပီး ျပန္ေပးရတဲ့အခါမုန္းတတ္တယ္ ေပးတဲ့သူေရာ ယူတဲ့သူေရာ ပူေလာင္တယ္ အေၾကြးတကာ့အေၾကြးထဲမွာ သံသရာေၾကြးက ဆပ္ကိုဆပ္ရမယ္ သူတပါးကိုလုပ္ခဲ့သမွ် ကုိယ္ျပန္ဆပ္ရမယ္ သူတပါးကို စိတ္ဆင္းရဲမႈေပးရင္ကိုယ္လည္းျပန္စိတ္ဆင္းရဲရမယ္ သူတပါးကို ငိုေၾကြးေအာင္လုပ္ရင္ ကိုယ္လည္းျပန္ငိုေၾကြးရမယ္ အဲဒါေလာကၾကီးရဲ႕ “ အေၾကြးျပန္ေတာင္းနည္း ” ပဲ ။ သက္တန္႔ခ်ိဳ

Tuesday, 29 October 2013

အသားသီးမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္မည့္ ေဆးဖက္ဝင္ကုသမႈ သုံးရပ္

အသားသီးမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္မည့္ ေဆးဖက္ဝင္ကုသမႈ သုံးရပ္
===============================
အေရျပားမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အသားသီးေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္မယ့္ အလြယ္နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ဖက္ဆီ

လက္ဖက္ဆီဟာ မွဲ႔နဲ႔ အသားသီးေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။ လက္ဖက္ဆီနည္းနည္းကို ဝါဂြမ္းစတစ္စနဲ႔ ဆြတ္ၿပီး အသားသီးရွိတဲ့ ေနရာေတြကို တုိက္႐ိုက္ သုတ္လိမ္းပါ။ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ေလးပတ္ေက်ာ္ ၾကာတဲ့အထိ၊ အသားသီး ေပ်ာက္တဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

ၾကက္ဆူဆီ

ၾကက္ဆူဆီကို ျပင္ပလိမ္းေဆး အေနနဲ႔ သုံးႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ရမယ့္ နည္းကေတာ့ ေဆာ္ဒါမႈန္႔ အနည္းငယ္ကို ၾကက္ဆူဆီ အနည္းငယ္နဲ႔ ေရာေမႊၿပီး ေစးပ်စ္တဲ့ အႏွစ္သားရေအာင္ လုပ္ပါ။ အဲဒီေနာက္ သံပရာဆီ အနည္းငယ္ ထည့္ေမႊကာ အသားသီးရွိတဲ့ အေရျပားေပၚ သုတ္လိမ္းၿပီး ဖုံးအုပ္ထားပါ။ အခ်ိန္ ၂-၄ ပတ္ ၾကာတဲ့အထိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ အသားသီး ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

ရွာလကာရည္

ရွာလကာရည္ကိုလည္း အသားသီး ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ရွာလကာရည္ကို ဂြမ္းစနဲ႔ ဆြတ္ၿပီး အသားသီးေပၚကုိ တုိက္႐ိုက္ သုတ္လိမ္းေပးပါ။ ရွာလကာရည္ လိမ္းၿပီး ႏွစ္မိနစ္အၾကာမွာ အေရျပား စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ခံစားခ်က္ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ၂-၄ ပတ္ ၾကာတဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။

ၾကယ္စင္
Good Health
Source: http://news.yatanarpon.com.mm/news/news-82950
 
အေရျပားမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အသားသီးေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္မယ့္ အလြယ္နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
လက္ဖက္ဆီ 
လက္ဖက္ဆီဟာ မွဲ႔နဲ႔ အသားသီးေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။ လက္ဖက္ဆီနည္းနည္းကို ဝါဂြမ္းစတစ္စနဲ႔ ဆြတ္ၿပီး အသားသီးရွိတဲ့ ေနရာေတြကို တုိက္႐ိုက္ သုတ္လိမ္းပါ။ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ေလးပတ္ေက်ာ္ ၾကာတဲ့အထိ၊ အသားသီး ေပ်ာက္တဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။
 
 ၾကက္ဆူဆီ
 ၾကက္ဆူဆီကို ျပင္ပလိမ္းေဆး အေနနဲ႔ သုံးႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ရမယ့္ နည္းကေတာ့ ေဆာ္ဒါမႈန္႔ အနည္းငယ္ကို ၾကက္ဆူဆီ အနည္းငယ္နဲ႔ ေရာေမႊၿပီး ေစးပ်စ္တဲ့ အႏွစ္သားရေအာင္ လုပ္ပါ။ အဲဒီေနာက္ သံပရာဆီ အနည္းငယ္ ထည့္ေမႊကာ အသားသီးရွိတဲ့ အေရျပားေပၚ သုတ္လိမ္းၿပီး ဖုံးအုပ္ထားပါ။ အခ်ိန္ ၂-၄ ပတ္ ၾကာတဲ့အထိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ အသားသီး ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။  
 
ရွာလကာရည္ 
 ရွာလကာရည္ကိုလည္း အသားသီး ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ရွာလကာရည္ကို ဂြမ္းစနဲ႔ ဆြတ္ၿပီး အသားသီးေပၚကုိ တုိက္႐ိုက္ သုတ္လိမ္းေပးပါ။ ရွာလကာရည္ လိမ္းၿပီး ႏွစ္မိနစ္အၾကာမွာ အေရျပား စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ခံစားခ်က္ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ၂-၄ ပတ္ ၾကာတဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။
 ၾကယ္စင္
 http://news.yatanarpon.com.mm/news/news-82950

Thursday, 3 October 2013

အေမရိကန္ ELECTRONIC DIVERSITY VISA LOTTERY ဘယ္လုိေလွ်ာက္ရမလဲ

အေမရိကန္ ELECTRONIC DIVERSITY VISA LOTTERY ဘယ္လုိေလွ်ာက္ရမလဲ

October 3, 2013 at 3:22pm


အေမရိကန္ ELECTRONIC DIVERSITY VISA LOTTERY ဘယ္လုိေလွ်ာက္ရမလဲ

          ပထမဆုံးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီ အေမရိကန္ေနထုိင္ခြင့္ကံစမ္းမဲကုိ အခ်က္အလက္ျဖည့္ပုံျဖည့္နည္း ေရးတဲ့အတြက္ ဘယ္ ကမွ ဘာတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွမရဘူးဆုိတာေတာ့ ႀကိဳေျပာပါရေစ။ အမ်ားတကာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္ၾကားလုိ႔၊ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ျဖည့္သြင္းရမွာဆုိေတာ့ ခက္ေနလုိ႔ပါဆုိလုိ႔ မေနႏုိင္ မထုိင္ႏုိင္ ေရးေပးတာပါ။ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေလ့လာၿပီး ဘယ္ လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာ ပုံနဲ႔တကြ အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။ အြန္လုိင္းက ျဖည့္သြင္းရမွာျဖစ္လုိ႔ အင္တာနက္နဲ႔ မနီးစပ္တဲ့ သူေတြ သိပ္မကၽြမ္းက်င္ေသးတဲ့ သူေတြပါ အလြယ္တကူ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားၿပီး ရွင္းျပေပးပါမယ္။ တစ္ခုပဲ သတိထားရမွာက အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းတဲ့အခါမွာ ပုံစံတစ္ခုအတြက္ မိနစ္ (၃၀) ပဲ အခ်ိန္ေပးပါတယ္။ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးလုံေလာက္တယ္ဆုိေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ေတာ့ ကြက္တိက်ရင္ ကံေကာင္းတယ္ဆုိရမွာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံကုိ Upload လုပ္ၿပီးတင္ရမွာမုိ႔ပါ။ ဒါက လူလြတ္တစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ပါ။ အကယ္၍ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ဓါတ္ပုံ၊ သားသမီးေတြရဲ႕ဓါတ္ပုံပါ တင္ရမယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ပုိၾကာသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးတင္ၾကဖုိ႔ အႀကံေပး ခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမယ့္အခ်က္အလက္ေတြကုိ အဆင္သင့္လုပ္ထားရပါမယ္။ ဥပမာ - မိသားစု ၅ ေယာက္ရွိတယ္ဆုိပါစုိ႔။ ေလွ်ာက္မွာက ဖေအနဲ႔ မေအပဲ။ ဒါေပမယ့္ သားသမီး ၃ ေယာက္လုိ႔ ျဖည့္သြင္းလုိက္တာနဲ႔ အဲဒီသားသမီးေတြရဲ႕ ဓါတ္ပုံ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ စတာေတြကုိ ဆက္တုိက္ျဖည့္သြင္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္လည္းမေက်ာ္ေသး အိမ္ေထာင္လည္းမက်ေသးတဲ့ သားသမီးေတြကုိ မိ္ဘေတြရဲ႕ေလွ်ာက္လႊာစာရင္းမွာ ျဖည့္သြင္း ႏုိင္ပါတယ္။ သားသမီးေတြထဲမွာ အထက္တန္းပညာေရးအဆင့္အထိရွိသူေတြအေနနဲ႔ သီးျခားထပ္ၿပီးေလွ်ာက္ထားလုိ႔ရပါေသးတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုမွာ ၂ ႏွစ္ လုပ္သက္ရွိသူေတြလည္း ေလွ်ာက္ထားလုိ႔ရပါတယ္။ တစ္မိသားစုလုံး တစ္ ေယာက္မဟုတ္ တစ္ေယာက္ ကံထူးဖုိ႔အခြင့္အလမ္းရွိတာေပါ့။
            ပထမအဆင့္ျပင္ဆင္ရမွာက ဓါတ္ပုံကိစၥကအေရးအႀကီးဆံုးပါပဲ။ ဓါတ္ပုံဟာ 600 X 600 pixel ပတ္လည္အ႐ြယ္အစားျဖစ္ရပါ မယ္။ JPEG format ျဖစ္ရပါမယ္။ 240 KB အေလးခ်ိန္ပဲရွိရပါမယ္ (ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ 200 KB ထက္မေက်ာ္ရင္ပုိ ေကာင္းတယ္)။ Image Color Depth က 24 bit ရွိရပါမယ္။ ဓါတ္ပုံအနားသား အျဖဴေၾကာင္းေတြ မပါပါေစနဲ႔။ အကယ္၍ Scan ဖတ္ထားတဲ့ပုံဆုိရင္ 300 dpi ျဖစ္ရပါမယ္။ Photoshop အေတြ႕အႀကဳံ မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ နည္းနည္း႐ႈပ္ေထြးႏုိင္ပါတယ္။ ကိစၥမရွိပါ။ ဘယ္လုိလုပ္ ရမယ္ဆုိတာလည္း အေသအခ်ာရွင္းျပေပးပါမယ္။
            ၂ လကၼပတ္လည္ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ ကာလာလုိင္စင္ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ပါ။ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တဲ့အခါမွာ မ်က္မွန္တပ္ထားျခင္း၊ ဦးထုပ္ ေဆာင္းျခင္း၊ ၿပဳံးျခင္း၊ ရယ္ျခင္း၊ ေခါင္းငဲ့ ေခါင္းေစာင္းမလုပ္ပါနဲ႔။ ဓါတ္ပုံေနာက္ခံအေရာင္ဟာ ၾကည္လင္ရွင္းလင္းတဲ့ အေရာင္ျဖစ္ရ ပါမယ္။ ဆုိလုိတာက ေရွ႕ကလူကုိ ထင္သာျမင္သာရွိေစတဲ့ ေနာက္ခံအေရာင္မ်ဳိးျဖစ္ရပါမယ္။ ဓါတ္ပုံရွင္ရဲ႕ ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံးဟာ ဓါတ္ပုံ တစ္ခုလုံးရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားမွာ ရွိေနရပါမယ္။ အက်ဳံး၀င္တဲ့ ဓါတ္ပုံအေနအထားေတြကုိ http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/photoexamples/photoexamples_5331.html မွာ ၀င္ေရာက္ေလ့လာပါ။ ရလာတဲ့ လုိင္စင္ပုံကို Scan ျပန္ဖတ္ရပါမယ္။ Scan ဖတ္တာ မတတ္ရင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီးလုပ္ပါ။ Scan ဖတ္တဲ့အခါ Scanner Setting မွာ 300 dpi ကုိေျပာင္းပါ။ 300 dpi နဲ႔ Scan ဖတ္လုိက္တာနဲ႔ Image Color Depth ဟာ 24 bit အလုိ အေလ်ာက္ရသြားပါမယ္။ ဒီအေျခအေနအထိ ဓါတ္ပုံက Photoshop ေပၚမွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဓါတ္ပုံကုိ Crop ျဖတ္ရ မယ့္အပုိင္း ျဖတ္ပစ္ရပါမယ္။ Crop ရဲ႕ Width နဲ႔ Height ေတြကုိ 600 in ထားၿပီး Crop လုပ္ပါတယ္။ ေအာက္ပုံမွာၾကည့္ပါ။ အေပၚ မွာေပးခဲ့တဲ့ Link ကုိ၀င္ၾကည့္ၿပီး အခ်ဳိးအစားညီတဲ့ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံျဖစ္ေအာင္ Crop လုပ္ပါ။


ဓါတ္ပုံဟာ 600 ပတ္လည္ေတာ့ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ 600 pixels ျဖစ္ဖုိ႔ ပုံကုိ ညႇိေပးရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Photoshop ရဲ႕ Menu Bar ေပၚမွာရွိတဲ့ Image ဆုိတာကိုႏွိပ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ Image Size ဆုိတာကုိႏွိပ္ပါ။ အဲဒီမွာ Image Size Box က်လာပါမယ္။ Pixels Dimensions: ဆိုတဲ့ေအာက္က Width နဲ႔ Height ေတြကုိ ေအာက္ပုံမွာျပထားတဲ့အတုိင္း Pixels လုိ႔ေျပာင္းၿပီး 600 စီေျပာင္းေပးပါ။ OK ႏွိပ္ပါ။


ဒီအေျခအေနအထိ ဓါတ္ပုံဟာ Photoshop ေပၚမွာပဲရွိပါဦးမယ္။ ဓါတ္ပုံကို JPEG format ျဖစ္ေအာင္ Save လုပ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Photoshop Menu Bar ေပၚမွာရွိတဲ့ File ကိုႏွိပ္။ Save ကုိဆက္ႏွိပ္။ Save Box က်လာပါမယ္။ Save မယ့္ေနရာ ႀကိဳေ႐ြးထားပါ။ Desktop ဆုိရင္လည္း Desktop ေပါ့။


အေပၚပုံမွာၾကည့္ပါ။ အဲဒီမွာ File name ကုိ မိမိနာမည္ေပးပါ။ Format ကုိ JPEG ေျပာင္းပါ။ ၿပီးရင္ Save ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ေနာက္ထပ္ JPEG Option Box တစ္ခုထပ္က်လာပါမယ္။ ေအာက္ပုံမွာၾကည့္ပါ။ Image Options ထဲက အေပၚကုိေထာင္ေနတဲ့ ျမႇားတုံးကုိ large file ဖက္ကုိဆြဲယူသြားပါ။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ေအာက္ဆုံးက Size ကိုလည္းၾကည့္ေနပါ။ ပုံမွာျပထားသလုိ 186 K သုိ႔မဟုတ္ 200 K ေလာက္ရရင္ ရပ္လုိက္ပါေတာ့။ ၿပီးရင္ OK ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ဖုိ႔အတြက္ အက်ဳံး၀င္တဲ့ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံရပါၿပီ။


အခုေျပာျပခဲ့တာေတြဟာ ႐ႈပ္ေထြးေနမယ္ဆုိရင္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လုပ္ဖုိ႔ ခက္ခဲေနမယ္ဆုိရင္။ လုိင္စင္ပုံ႐ုိက္က တည္းက Digital Camera နဲ႔႐ုိက္တဲ့ လုိင္စင္ဓါတ္ပုံဆုိင္မွာ ႐ုိက္ပါ။ ဓါတ္ပုံကေတာ့ မျဖစ္မေနယူရမွာေပါ့။ Digital ပုံလည္းေတာင္းပါ။ ေတာင္းတဲ့အခါမွာ Image Format = JPEG, File Size = 200 KB, Image Resolution = 600 pixels (width) and 600 pixels (height), Image Color Depth = 24 bit ရေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔ေျပာပါ။ ဆုိင္ေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြရွိတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ လုပ္ေပး တတ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ USB Drive နဲ႔ ထည့္ယူထားလုိက္ရင္ အဆင္ေျပသြားမွာပါ။ ပုံကုိ Upload လုပ္တဲ့အခါ USB Drive ထဲကပုံကုိ Upload တင္ေပးလုိက္႐ုံေပါ့။ ယူလာတဲ့ပုံ Format က်မက် ပုံေပၚမွာ ညာကလစ္ႏွိပ္ၿပီး Properties ဆက္ႏွိပ္။ Details ဆုိတဲ့ Tab ေပၚ ကိုဆက္ႏွိပ္ၿပီးၾကည့္ပါ။ ေအာက္မွာျပထားတဲ့ပုံလုိ Dimensions, Width, Height နဲ႔ Bit depth ေတြ အံကုိက္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အဆင္ေျပပါၿပီ။ က်န္တာေတြက ကိစၥမရွိပါ။


အဲဒီဓါတ္ပုံကုိ https://www.dvlottery.state.gov/photo.aspx ၀င္ၿပီး Check လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ Your photo is valid ဆုိရင္ အဆင္ေျပၿပီ။
            အခုေျပာတာအထိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအပိုင္းက ဓါတ္ပုံကိစၥသက္သက္ပဲရွိပါေသးတယ္။ အကယ္၍ မိသားစု၀င္ေတြမ်ား တယ္ဆုိရင္ ဓါတ္ပုံဖုိင္ေတြကုိ သက္ဆုိင္တဲ့သူေတြရဲ႕နာမည္ေပးထားဖုိ႔လုိမယ္။ အဲဒီလုိမလုပ္ထားရင္ Upload တင္တဲ့အခါ ဓါတ္ပုံမွား တင္မိမွာ စုိးရိမ္ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းကိစၥေတြကေတာ့ လြယ္သြားပါၿပီ။
            ေနာက္ထပ္ေျပာမွာက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ဒုတိယပုိင္းလုိ႔ပဲ ဆုိၾကပါစုိ႔။ ျဖည့္သြင္းရမယ့္အခ်က္အလက္ေတြ ႀကိဳတင္ခ်ေရး ထားတာေကာင္းပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမွာ ျဖည့္သြင္းရမယ့္အခ်က္အလက္က လူလြတ္တစ္ဦးတည္းအတြက္ဆုိရင္ အခ်က္ေပါင္း ၁၄ ခ်က္ျဖည့္သြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မိသားစုေတြအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ လိင္အမ်ဳိးအစား၊ ေမြးဖြားရာၿမိဳ႕၊ ေမြးဖြားရာႏုိင္ငံ၊ ဓါတ္ပုံ စတာေတြလုိအပ္ပါတယ္။ မိသားစု၀င္စာရင္းထည့္သြင္းတဲ့အခါမွာ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးတဲ့သားသမီး။ အိမ္ေထာင္က်ေနတဲ့သားသမီးေတြကုိ ခ်န္လွပ္ထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။
            ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းမယ့္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ....
            ၁။ အမည္ -                      (အဂၤလိပ္ဘာသာ စာလုံးႀကီးျဖင့္)
            ၂။ ေမြးေန႔ -                       အဂၤလိပ္ခုႏွစ္၊ အဂၤလိပ္လ၊ အဂၤလိပ္ရက္။
            ၃။ လိင္ -                         က်ား/မ
            ၄။ ေမြးဖြားရာၿမိဳ႕ -               (ေမြးစာရင္းအမည္ေပါက္သည့္ၿမိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတည္ရာၿမိဳ႕)
            ၅။ ေမြးဖြားရာႏုိင္ငံ -              (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမွာ Burma လုိ႔ သုံးႏႈန္းဆဲ)
            ၆။ ဓါတ္ပုံ -                       ၂ လကၼပတ္လည္ (ကာလာလုိင္စင္)
            ၇။ လိပ္စာ -                      အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေပါက္ရာေနရာ လိပ္စာအျပည့္အစုံ ရပ္ကြက္၊ လမ္း၊ အိမ္နံပါတ္၊ ၿမိဳ႕။
            ၈။ လက္ရွိေနထုိင္ရာႏုိင္ငံ       (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမွာ Burma လုိ႔ သုံးႏႈန္းဆဲ)
            ၉။ ဖုန္းနံပါတ္ -                   မရွိရင္ ထည့္ဖုိ႔မလုိပါ။
            ၁၀။ အီးေမးလ္လိပ္စာ -         အၿမဲတမ္းသုံးသည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ
            ၁၁။ ပညာအရည္အခ်င္း -      အနိမ့္ဆုံး အထက္တန္းပညာအရည္အခ်င္း (သုိ႔မဟုတ္) အလုပ္ ၂ ႏွစ္အေတြ႕                                                                   အႀကဳံရွိသူျဖစ္ရမည္။
            ၁၂။ အိမ္ေထာင္ -                ရွိ/မရွိ
            ၁၃။ သားသမီး -                 ရွိ/မရွိ (ရွိလွ်င္အေရအတြက္ေဖာ္ျပရန္) စတာေတြျဖည့္သြင္းရပါမယ္။
            ေရွ႕မွာ ၁၄ ခ်က္လုိအပ္တယ္ဆုိၿပီး အခုေျပာတာ ၁၃ ခ်က္ပဲရွိပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာလက္ေတြ႕ျဖည့္သြင္းတဲ့အခါမွာ အခ်က္ ၁ ခ်က္က သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံသားျဖစ္တဲ့သူေတြအတြက္ ျဖည့္သြင္းဖုိ႔မလုိအပ္ပါဘူး။ ဆုိလုိတာက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ သားအရည္အခ်င္းမျပည့္မီေသးသူေတြ။ ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္တစ္ခုနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ေနထုိင္ေနရတဲ့သူမ်ား ျဖည့္သြင္းရမယ့္ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံသားအရည္အခ်င္းျပည့္မီသူေတြအတြက္ အဲဒီအခ်က္ကုိ ျဖည့္သြင္းစရာ မလုိဘဲ ခ်န္ထားခဲ့ရပါမယ္။
            လုိအပ္တာေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းမႈအပုိင္းကုိ ဆက္သြားၾကပါစုိ႔။ ဒီမွာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ခ်င္းစီ ဘယ္လုိျဖည့္သြင္းရမယ္ဆုိတာ ဓါတ္ပုံနဲ႔တကြ ရွင္းျပေပးပါဦးမယ္။ အခုေျပာခဲ့တာေတြကုိ အဂၤလိပ္စာတတ္ေပတတ္ အြန္လုိင္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္သူေတြအတြက္ေတာ့ ပ်င္းစရာႀကီးျဖစ္ေနမလားပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ DV-2015 Program Instructions ကုိ http://travel.state.gov/pdf/DV_2015_Instructions.pdf သြားၿပီးဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။
            ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းဖုိ႔အတြက္ https://www.dvlottery.state.gov အရင္ဆုံးသြားရပါမယ္။ အခုေျပာတဲ့ဆုိက္ကလြဲၿပီး တျခားကုိမသြားပါနဲ႔ ပုိက္ဆံေတာင္းတဲ့ Website ေတြနဲ႔ေတြ႕ေနပါ့မယ္။ အေမရိကန္ဗီဇာကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ဟာ ပုိက္ဆံေပးစရာမလုိဘဲ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။ https://www.dvlottery.state.gov ဟာ အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ Website အစစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကပဲ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။
            အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ Link ကို သြားလုိက္ပါ။ အရင္ဆုံးေတြ႕ရမွာက ေအာက္ကပုံအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေအာက္ဆုံးက Begin Entry ဆုိတာကို ႏွိပ္ပါ။


အဲဒီလုိ Begin Entry ကုိႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ တစ္မ်က္ႏွာထပ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ သြင္းသူဟာ လူသားလား ေဆာ့၀ဲလ္လားဆုိတာစစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။ Authentication Code ဆုိတဲ့ေအာက္က စာလုံးေတြကုိ ညာဖက္က အနီစက္ကေလးျပထားတဲ့ကြက္လပ္ထဲမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖည့္သြင္းၿပီ အဲဒီေအာက္မွာရွိတဲ့ Submit ဆုိတာကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံက်လာပါလိမ့္မယ္။


Authentication Code ကုိ ေျဖၿပီးတာနဲ႔ ေအာက္ကပုံအတုိင္း ေလွ်ာက္ပုံစံစာမ်က္ႏွာဆီေရာက္ပါမယ္။ ဒါက Part One - Entrant Information ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ စၿပီးျဖည့္ရပါေတာ့မယ္။ လူလြတ္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီ Part One ျဖည့္ၿပီးတာနဲ႔ ၿပီးပါမယ္။ အကယ္၍ အိမ္ေထာင္သည္ မိသားစုေတြဆုိရင္ေတာ့ Part Two ကုိ ဆက္ျဖည့္ရပါမယ္။ Part One နဲ႔ Part Two တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ျဖည့္သြင္းခ်ိန္ ၃၀ မိနစ္စီရပါမယ္။ စုစုေပါင္း ၆၀ မိနစ္ေပါ့။ လက္ေတြ႕မွာ အဲဒီေလာက္မၾကာပါဘူး။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရင္ စိတ္ေက်နပ္ေလာက္တဲ့အထိ အထပ္ထပ္အျပန္ျပန္စစ္ေဆးၿပီးတဲ့အထိ အလြန္ဆုံးၾကာရင္ တစ္ပုိင္းကုိ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ပါပဲ။ အဲ ျမန္မာႏုိင္ငံက အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေၾကာင့္ ဓါတ္ပုံ Upload တင္တဲ့အခါ ခ်ာလည္လည္ေနမွာေတာ့ စိုးရိမ္ရတယ္။


ကဲ ... အေပၚကပုံကုိ ျပန္ၾကည့္ဦးစုိ႔။ အမွတ္စဥ္ 1 မွာ Name (အမည္) ျဖည့္သြင္းရပါမယ္။ ျမန္မာေတြမွာ Last/Family Name နဲ႔ Middle Name ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြမရွိလုိ႔ က်ေနာ္ကေတာ့ First Name ေနရာမွာပဲ နာမည္အျပည့္အစုံကုိ ထည့္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ နာမည္သုံးလုံးရွိရင္ သုံးေနရာ ခြဲထည့္တာေတြ႕ရတယ္။ လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္ေပါ့ေလ။ First Name ေနရာမွာ နာမည္အျပည့္အစုံ ထည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေအာက္ဆုံးက No Last/Family Name နဲ႔ No Middle Name ဆုိတဲ့နေဘးက ေလးေထာင့္ကြက္ကေလး ေတြမွာ အမွတ္ျခစ္ကေလးေတြေပးခဲ့လုိက္ပါ။ ဒါ ပထမအဆင့္ 1. Name ဆုိတာကုိ ျဖည့္လုိ႔ၿပီးၿပီ။ ေအာက္မွာ ေနာက္တစ္ေၾကာင္းထပ္ ေတြ႕ ရပါမယ္။ ေအာက္ပုံမွာၾကည့္ပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕ ေမြးရက္၊ ေမြးလ၊ ေမြးႏွစ္ကုိ ျဖည့္သြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွမခက္ပါဘူး။ သက္ဆုိင္ရာ အကြက္မွာရွိတဲ့ ေအာက္ကုိဆုိက္ေနတဲ့ ျမႇားကေလးေတြကိုႏွိပ္ၿပီး ေမြးရက္၊ ေမြးလေတြကုိ ရွာျဖည့္လုိက္႐ုံပါပဲ။ ေမြးႏွစ္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ ႐ုိက္ရပါမယ္။ ဒီပုံထဲကအတုိင္း လုိက္မျဖည့္ပါနဲ႔ ဒါက နမူနာေနာ္။


အခုေျပာခဲ့တာအထိ 2. Birth Date ဆုိတဲ့အဆင့္အထိ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေအာက္မွာ ေနာက္ထပ္ထပ္ျဖည့္ရပါမယ္။ အဲဒါကေတာ့ လိင္အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားျပေပးရပါမယ္။ အမ်ဳိးသားျဖစ္ရင္ Male ဆုိတဲ့နေဘးက အ၀ုိင္းကေလးထဲကို ေမာက္စ္နဲ႔ကလစ္ၿပီး အမွတ္စက္ ကေလးထည့္ေပးလုိက္ပါ။ အမ်ဳိးသမီးဆုိရင္ Female ဆုိတဲ့နေဘးက အ၀ုိင္းကေလးထဲကို ေမာက္စ္နဲ႔ကလစ္ၿပီး အမွတ္စက္ကေလး ထည့္ေပးလုိက္ပါ။ ဒါ 3. Gender ကိစၥၿပီးၿပီ။


ေနာက္အဆင့္ေတြျဖစ္တဲ့ 4. City Where You Were Born, 5. Country Where You Were Born နဲ႔ 6. Country of Eligibility for the DV Program ေတြျဖည့္သြင္းတာကုိ တခါတည္းေျပာသြားပါမယ္။ အမွတ္စဥ္ 4 ကုိျဖည့္သြင္းရမွာက မိမိေမြးဖြားခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္စဥ္ 5 ကေတာ့ မိမိေမြးဖြားရာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္စဥ္ 6 ကုိ ဘာမွသြားတုိ႔စရာ ထိစရာမလုိပါဘူး။ ဒီအတုိင္း သာထားခဲ့လုိက္ပါ။


ေနာက္တစ္ဆင့္ အမွတ္စဥ္ 7. Entrant Photograph ကုိ ျဖည့္သြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပုံမွာၾကည့္ပါ။ ဓါတ္ပုံျဖည့္သြင္း ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Photograp File Name ဆုိတဲ့ေဘးက Browse ဆုိတာကုိႏွိပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံသိမ္းထားတဲ့ဆီကဓါတ္ပုံကုိ Upload တင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ USB Drive ထဲမွာထည့္ယူလာတယ္ဆုိရင္ USB ထဲကပုံကုိ တင္ေပးလုိက္ေပါ့။ မလုပ္တတ္ရင္မစုိးရိမ္ပါနဲ႔။ အင္တာနက္ဆုိင္မွာေလွ်ာက္မယ္ဆုိရင္ ဆုိင္က တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ အကူအညီေတာင္းလုိက္ပါ။ အဆင္ေျပသြားတယ္ဆုိရင္ Browse ရဲ႕ေဘးမွာ ဓါတ္ပုံ File Name ကေလးေပၚလာမွာပါ။


ေနာက္တစ္ဆင့္ ျဖည့္သြင္းရမွာကေတာ့ အမွတ္စဥ္ 8. Mailing Address ျဖည့္သြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစုံ ျဖည့္သြင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုံထဲကအတုိင္းမျဖည့္ပါနဲ႔ အဲဒါက ေလွ်ာက္ျဖည့္ထားတာေနာ္။ ကုိယ္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ လိပ္စာပဲျဖည့္ပါ။


အေပၚပုံကုိျပန္ၾကည့္ပါ။ 8.a In Care of ဆုိတာမွာ (Optional) လုိ႔ေပးထားတဲ့အတြက္ မျဖည့္ခ်င္လည္းရတယ္ဆုိတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတုိင္းသာထားခဲ့ပါ။ 8.b Address Line 1 မွာ အိမ္နံပတ္နဲ႔ လမ္းနာမည္ထည့္ေပါ့။ 8.c Address Line 2 မွာ ရပ္ကြက္ နာမည္ထည့္။ 8.d City/Town ေနရာမွာ ၿမိဳ႕နာမည္ထည့္။ 8.e District/Country/Province/State ေနရာမွာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ တုိင္းနာမည္ေတြထည့္ပါ။ 8.f Postal Code/Zip Code ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သုံးေလ့သုံးထမရွိလုိ႔ ပုံမွာျပထားသလုိ အမွတ္ကေလး ျခစ္ေပးခဲ့လုိက္ပါ။ 8.g Country ကေတာ့ Burma လုိ႔ျဖည့္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ အမွတ္စဥ္ 8 ကုိျဖည့္လုိ႔ၿပီးပါၿပီ။
             ေနာက္အဆင့္ေတြျဖစ္တဲ့ 9, 10, 11, 12 ေတြကေတာ့ လြယ္သြားပါၿပီ။ 9 မွာ Burma ေပါ့။ 10 မွာ ဖုန္းနံပါတ္ရွိရင္ေပးလုိက္။ မေပးခ်င္လည္းရတယ္။ 11 မွာ ကုိယ္အၿမဲတမ္းသုံးတဲ့ E-Mail လိပ္စာကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖည့္ပါ။ ပုံထဲကဟာ သြားမထည့္နဲ႔ေနာ္။ 12 ကေတာ့ ကုိယ့္ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ေနရာမွာ အမွတ္စက္ကေလးထည့္ေပးလုိက္ပါ။ အထက္တန္းပညာအရည္အခ်င္း မရွိသူေတြကေတာ့ Primary School only ဆိုတဲ့ေဘးမွာထည့္လုိက္ပါ။ သူက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေတြ႕အႀကံဳ ၂ ႏွစ္ရွိတဲ့သူေတြ ထဲမွာ ပါသြားတာေပါ့။ ပညာအရည္အခ်င္းနည္းလုိ႔ အားမငယ္နဲ႔ အေမရိကန္က အလုပ္လုပ္တဲ့သူပဲလုိခ်င္တာ။ ပညာတတ္ေတြဆုိတာ အမ်ားစုက ဖ်ံေတြခ်ည္းပဲ။ လူ႔ေပၚေက်ာ့ေတြ ရရာအလုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္ဘူး။ အစုိးရကိုလိမ္ညာၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္းစားေနတာ တစ္ပုံႀကီးတဲ့။ အေမရိကန္ကမိတ္ေဆြေတြေျပာျပလုိ႔ သိတာေနာ္။


ေနာက္အဆင့္ေတြျဖစ္တဲ့ 13 နဲ႔ 14 က ရွင္းတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ။ ကေလးရွိမရွိဒါပါပဲ။ 13. Wath is your current martial status? ဆုိတဲ့ေနရမွာ အိမ္ေထာင္မရွိရင္ Unmarried, အိမ္ေထာင္ရွိရင္ Married, ကြဲေနရင္ Divorced, ခင္ပြန္း ဇနီးဆုံးသြားရင္ Widowed ဆုိၿပီးရွိတယ္။ သက္ဆုိင္တဲ့နားမွာ အမွတ္စက္ကေလးထည့္ေပးလုိက္ရင္ၿပီးၿပီ။ ေအာက္ဆုံးက Legally Separated ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေလ့မရွိလုိ႔ စဥ္းစားစရာမလုိဘူး။


အဲ အိမ္ေထာင္ေတာ့မရွိဘူး တရား၀င္ေမြးစား ထားတဲ့ကေလးရွိတယ္ဆုိရင္ ကေလးအေရအတြက္ကုိထည့္ေပါ့။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ Part Two ကို ဆက္ျဖည့္ရပါမယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ဓါတ္ပုံေတြ ထည့္ျဖည့္ရပါမယ္။ ဒါက လြယ္သြားၿပီ ေရွ႕ကေျပာခဲ့သလုိ အဆင့္ဆင့္လုပ္သြား႐ုံပဲ။
            တစ္ေယာက္တည္းသမား Unmarried ဆုိရင္ေတာ့ Part One ျဖည့္ၿပီးလုိ႔ ေအာက္ဆုံးက Continue ကုိ ႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔  ျဖည့္ထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္စစ္ေဆးဖုိ႔ အခ်က္ေပးစာမ်က္ႏွာ ေနာက္တစ္ခုေပၚလာမယ္။ ဒီမွာျပန္စစ္ေဆးေပါ့။ မွားေနတယ္ဆုိ ရင္ Go Back to Part One ကုိကလစ္ၿပီး ျပန္ျပင္ေပါ့။ ျပင္လုိ႔ၿပီးၿပီ အားလုံးစိတ္တုိင္းက်ၿပီဆုိရင္ Continue ကုိျပန္ႏွိပ္ေပါ့။ ဒါဆုိရင္ ျပန္စစ္ေဆးဖုိ႔ အခ်က္ေပးစာမ်က္ႏွာ ျပန္ေပၚလာမွာပဲ။ ေသခ်ာၿပီဆုိရင္ အဲဒီစာမ်က္ႏွာကုိ Print လုပ္ၿပီးယူထားဖုိ႔ ေျပာလိမ့္မယ္။ အဲဒါ ေနာက္ပုိင္းလုိအပ္ရင္ သုံးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ေပါ့။ Print လုပ္ထားခ်င္ရင္လည္းလြယ္တယ္။ လက္ရွိ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းေနတဲ့ Mozilla Firefox Browser ရဲ႕ Menu Bar က File ကုိႏွိပ္ၿပီး Print ဆုိတာကုိႏွိပ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္တယ္။ PDF Version နဲ႔ Print ယူ ထားၿပီး USB Drive ထဲ ထည့္သိမ္းထားလည္းျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္အီးေမးလ္ထဲမွာ Attached File လုပ္ၿပီး Draft ထဲမွာသိမ္းထား ရင္ပုိေကာင္းတယ္။
            ေကာင္းၿပီ Print ယူၿပီးတာနဲ႔မၿပီးေသးဘူး။ Continue ကုိ ဆက္ႏွိပ္ရမယ္။ အဲဒီက်ေတာ့မွ အေရးႀကီးတဲ့အပုိင္းကုိ ေရာက္တာ။ ေအာက္ပုံမွာၾကည့္ပါ။ ကုိယ့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္ခံလုိက္ၿပီဆုိတာ ေျပာတဲ့စာမ်က္ႏွာ ထပ္ထြက္လာမယ္။ ဒါအေရးအႀကီး ဆုံးပဲ။ စာမ်က္ႏွာကုိ Print လုပ္ၿပီး ယူကုိယူထားရမယ္။ Entrant Name, Confirmation Number, Year of Birth ေတြက DV 2015 ေပါက္ မေပါက္ ျပန္စစ္ေဆးဖုိ႔ မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါတယ္။ ကံစမ္းမဲေပါက္သူေတြကုိ စာလည္းပုိ႔မွာမဟုတ္သလုိ အီးေမးလ္ကလည္း အေၾကာင္း ၾကားမွာမဟုတ္ဘူး။ ကံစမ္းမဲေပါက္ မေပါက္ ကုိယ့္ဘာသာကုိ စစ္ေဆးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလုိ Print ထုတ္ ယူထားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ PDF Version နဲ႔ Print လုပ္ၿပီးသိမ္းထားပါ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေလွ်ာက္ထားမႈ အစီအစဥ္ ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ။


အဲ ... Part Two ဆက္ျဖည့္ရမယ့္သူေတြအတြက္လည္း အေပၚကေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္းပါပဲ။ Part One ကုိျဖည့္ၿပီးတာနဲ႔ Continue ကုိႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ Part Two ကုိ ဆက္ျဖည့္ရပါမယ္။ Part One နဲ႔ Two ႏွစ္လုံးျဖည့္ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ Continue ကိုႏွိပ္လုိက္ တာနဲ႔ ျပန္စစ္ေဆးဖုိ႔ အခ်က္ေပးစာမ်က္ႏွာ ေနာက္တစ္ခုေပၚလာမယ္။ ဒီမွာျပန္စစ္ေဆးေပါ့။ Part One မွာ မွားေနတယ္ဆုိရင္ Go Back to Part One ကုိကလစ္ၿပီး ျပန္ျပင္ေပါ့။ Part Two မွာ မွားေနတယ္ဆုိရင္ Go Back to Part Two ကုိကလစ္ၿပီး ျပန္ျပင္ေပါ့။ ျပင္လုိ႔ၿပီးၿပီ အားလုံးစိတ္တုိင္းက်ၿပီဆုိရင္ Continue ကုိျပန္ႏွိပ္ေပါ့။ ဒါဆုိရင္ ျပန္စစ္ေဆးဖုိ႔ အခ်က္ေပးစာမ်က္ႏွာ ျပန္ေပၚလာမွာပဲ။ ေသခ်ာၿပီဆုိရင္ အဲဒီစာမ်က္ႏွာကုိ Print လုပ္ၿပီးယူထားဖုိ႔ေျပာလိမ့္မယ္။ အဲဒါ ေနာက္ပုိင္းလုိအပ္ရင္ သုံးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ေပါ့။ Print လုပ္ထားခ်င္ရင္လည္း လြယ္တယ္။ လက္ရွိ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းေနတဲ့ Mozilla Firefox Browser ရဲ႕ Menu Bar က File ကုိႏွိပ္ၿပီး Print ဆုိတာကုိႏွိပ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္တယ္။ PDF Version နဲ႔ Print ယူထားၿပီး USB Drive ထဲ ထည့္သိမ္းထား လည္းျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္ အီးေမးလ္ထဲမွာ Attached File လုပ္ၿပီး Draft ထဲမွာသိမ္းထားရင္ ပုိေကာင္းတယ္။
            ေကာင္းၿပီ Print ယူၿပီးတာနဲ႔မၿပီးေသးဘူး။ Continue ကုိ ဆက္ႏွိပ္ရမယ္။ အဲဒီက်ေတာ့မွ အေရးႀကီးတဲ့အပုိင္းကုိ ေရာက္တာ။ အေပၚပုံမွာၾကည့္ပါ။ ကုိယ့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္ခံလုိက္ၿပီဆုိတာေျပာတဲ့ စာမ်က္ႏွာထပ္ထြက္လာမယ္။ ဒါအေရးအႀကီးဆုံးပဲ။ စာမ်က္ ႏွာကုိ Print လုပ္ၿပီး ယူကုိယူထားရမယ္။ Entrant Name, Confirmation Number, Year of Birth ေတြက DV 2015 ေပါက္ မေပါက္ ျပန္စစ္ေဆးဖုိ႔ မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါတယ္။ ကံစမ္းမဲေပါက္သူေတြကုိ စာလည္းပုိ႔မွာမဟုတ္သလုိ အီးေမးလ္ကလည္း အေၾကာင္းၾကားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကံစမ္းမဲေပါက္ မေပါက္ ကုိယ့္ဘာသာကုိ စစ္ေဆးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေပၚမွာေျပာခဲ့သလုိ Print ထုတ္ယူထားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ PDF Version နဲ႔ Print လုပ္ၿပီးသိမ္းထားပါ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေလွ်ာက္ထားမႈ အစီအစဥ္ ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ။
            ကံစမ္းမဲေပါက္တယ္ မေပါက္ဘူး ဘယ္အခ်ိန္ျပန္စစ္ေဆးရမလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္လုိသိရမလဲ။ ဒါ အေရးႀကီးဆုံးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး Print လုပ္ယူထားတဲ့ Entry Received ထဲက အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ၂၀၁၄ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အတြင္းမွာ https://www.dvlottery.state.gov/ESC/ ဆုိတဲ့ေနရာမွာသြားၿပီး စစ္ေဆးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚမွာျပထားတဲ့ပုံထဲက အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဒီမွာျဖည့္သြင္း Submit ကုိႏွိပ္ၿပီးစစ္ေဆးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ SELETED ဆုိရင္ေတာ့ ကံစမ္းမဲေပါက္ၿပီ။ သံ႐ုံးကုိသာ ဆက္သြယ္ေပေတာ့။ ကံေကာင္းၾကပါေစ။


အကယ္၍မ်ား ဒီထက္ပုိၿပီးသိခ်င္တာရွိရင္ျဖစ္ေစ လုိအပ္ေနတာကုိ ေထာက္ျပခ်င္တာျဖစ္ေစ ဒီ Post ေအာက္မွာ Comment ေပးထားခဲ့ဖုိ႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ kozin88@gmail.com ကုိ စာပုိ႔ၿပီးေတာ့လည္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ႀကိဳးစားၿပီး ကူညီပါ့မယ္။ ကံစမ္းမဲေပါက္ေအာင္ေတာ့ အုိဗားမားေတာင္ မကူညီႏုိင္လုိ႔ က်ေနာ့္ကုိလည္း အကူအညီမေတာင္းပါနဲ႔ခင္ဗ်ာ။
            Laptop ကေလးကလည္း မစုတ္ဘူး၊ လုိအပ္တဲ့ေဆာ့၀ဲလ္ေတြလည္းရွိတယ္ဆုိရင္ Video Tutorial ကေလးတစ္ခုလုပ္ၿပီး Youtube မွာ တင္ေပးခ်င္တာပါ။ အဲဒါဆုိရင္ ပုိရွင္းတာေပါ့ဗ်ာ ........... ။ ေနာင္ႏွစ္ DV 2006 က်ရင္ အဲဒါေလးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္ပါ့မယ္။ အဲ ... အေမရိကန္ေရာက္ၿပီး အလုပ္မ်ားေနရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေနာ္။ ဟဲ ဟဲ ........။ ေလွ်ာက္သူတုိင္း ေပါက္ႏုိင္ၾကပါေစ ......။ အဲ ... ကံေကာင္းႏုိင္ၾကပါေစဗ်ာ။
            ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ပုိင္းအထိပဲ ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိလက္ခံမွာမုိ႔လုိ႔ အျမန္ဆုံးသာ ေလွ်ာက္လုိက္ၾကပါေတာ့။

ကိုဇင္ (အဓိပတိပစၥေယာ)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၃) ရက္။

အခု Post ကုိ PDF ဖုိင္နဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ http://www.scribd.com/doc/172987083/How-to-Apply-USA-Visa-Lottery မွာ သြားဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

Saturday, 28 September 2013

“မ်က္ႏွာသစ္တဲ႔အခါ ကုသိုလ္(၅)မ်ိဳးကို ရေအာင္ယူနည္း”


(၁) “ဒါနကုသိုလ္”
မနက္အိပ္ယာထမ်က္ႏွာသစ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေရဖလားထဲကို ေရထည့္လိုက္ပါ။ မ်က္စိနဲ႔ျမင္သာမယ့္ ရင္ေခါင္းေလာက္ မွာ ေရဖလားကို ကိုင္ထားပါ။ ေရဖလားကို အေပၚေတာ့ မေျမွာက္လိုက္ပါနဲ႔။ ေမတၱာပို႔တဲ႔အခါ အဆင္မေျပမွာစိုးလို႔ပါ။ လက္ကကိုင္ထားတဲ႔ေရဖလားနဲ႔ '' ျမတ္စြာဘုရား မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ ကပ္လွဴပါ၏ဘုရား။ ဘုရားတပည့္ေတာ္ကို သနားခ်ီးေျမွာက္ေသာအားျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္မူပါဘုရား" လုိ႔ဆိုျပီး ကပ္လိုက္ပါ။ ဒါဆို ဒါနကုသိုလ္ျဖစ္သြားပါျပီ။

(၂) “ဗုဒၶႏုသာတိကုသိုလ္”
ျမတ္စြာဘုရားမ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ အသံုးျပဳေနတုန္းမွာ အရဟံကို အနက္(၃)ခုနဲ႔ ပြါးလိုက္ပါ။
အရဟံ - ကိေလသာ ၿမဴမွဳန္ပင္ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ၿမတ္စြာဘုရား၊
အရဟံ - ပူေဇာ္အထူးကို အထူးခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ၿမတ္စြာဘုရား၊
အရဟံ - ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္မွာပင္ မေကာင္းမွဳကို မၿပဳေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။
ဒါဆို ဗုဒၶႏုသာတိကုသိုလ္ျဖစ္သြားပါျပီ

(၃) “ေမတၱာကုသိုလ္”
ၾကည္လင္ေနတဲ႔ေရကိုၾကည့္ျပီး...
ဤေရေအးျမသလို အေဖနဲ႔အေမ စိတ္ေကာရုပ္ေကာ ေအးျမပါေစ။
ဤေရေအးျမသလို ငါ့ရဲ႔အလုပ္ရွင္ စိတ္ေကာရုပ္ေကာ ေအးျမပါေစ။
ဤေရေအးျမသလို ငါ့ရဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ စိတ္ေကာရုပ္ေကာ ေအးျမၾကပါေစ။
ဤေရေအးျမသလို သတၱ၀ါအားလံုး စိတ္ေကာရုပ္ေကာ ေအးျမၾကပါေစ…လို႔ ေမတၱာပို႔လိုက္ပါ။
ဒါဆို ေမတၱာကုသိုလ္ျဖစ္သြားပါျပီ။

ဒါ့ေၾကာင့္ေရဖလားကို အေပၚမေျမွာက္ပါနဲ႔လို႔ ေျပာတာပါ။ အေပၚေျမွာက္ထားရင္ ေမတၱာပို႔ရတာ အဆင္မေျပပါ ဘူး။ ေရကိုျမင္တဲ႔ေနရာမွာ ေရဖလားကိုထားျပီး ေမတၱာပို႔ရတာက ပိုအဆင္ေျပလို႔ပါ။

(၄) “မရဏာႏုႆတိကုသိုလ္”

ျပီးရင္ ငါဒီတစ္ညေတာ့ အသက္ရွင္ခဲ႔ျပီး။ ၀င္ေလမဆံုးခင္ ထြက္ေလမဆံုးခင္ နံနက္၊ေန႔ည အခ်ိန္မေရြး  ေသ သြားႏိုင္ သည္ …လို႔ မရဏာႏုသာတိပြါးလိုက္ပါ။ ဒါဆိုမရဏာႏုသာတိကုသိုလ္ျဖစ္သြားပါျပီး။

(၅) “အသုဘဘာဝနာကုသိုလ္”

မ်က္စိအတြင္းမွာရွိေနတဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြ၊ ႏွာေခါင္းမွာရွိေနတဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြ၊ ပါးစပ္မွာ ရွိေနတဲ႔ အညစ္ အေၾကးေတြ ကို အာရံုျပဳျပီး ငါ့ရဲ႔ မ်က္ႏွာဟာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ပါတကား….လို႔ အသုဘ ဘာ၀နာပြါးလိုက္ပါ။ ဒါဆို အသုဘဘာ၀နာ ကုသိုလ္ျဖစ္သြားပါျပီး။

အသုဘဘာ၀နာပြါးရတာ အိပ္ယာထဆိုေတာ့ အသုဘရဲ႔လကၡဏာေတြ ထင္ထင္ရွားရွားရွိေနတဲ႔အတြက္ ပြါးရတာပိုေတာင္ ထင္သာျမင္သာ ရွိပါေသးတယ္။ အျပင္သြားခါနီး ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ျပီးတဲ႔အခါ လွလွပပ၀တ္ဆင္ထားတဲ႔အခါ အသုဘပြါးရတာ အဆင္မေျပလွပါဘူး။ မိတ္ကပ္ေတြ အ၀တ္ေတြနဲ႔ဖံုးထားတဲ႔အတြက္ အသုဘလကၡဏာေတြက မေပၚပါဘူး။ အသုဘပြါးတာ မနက္ေစာေစာက အဆင္ေျပဆံုးပါပဲ။

အားလံုးျပီးမွ ျမတ္စြာဘုရား မ်က္ႏွာေတာ္သစ္ျပီးျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက ္ေဆးအျဖစ္ ျပန္စြန္႔ေတာ္မူပါဘုရား…လို႔စြန္႔ျပီး မ်က္ႏွာ သစ္ လိုက္ပါ။ ဒါဆို မ်က္ႏွာသစ္ရင္ ကုသိုလ္(၅)မ်ိဳး ရသြားပါျပီ။

ကဲ.... စာဖတ္သူအေပါင္းတို႔ေရ...
မ်က္ႏွာသစ္ရင္း ကုသိုလ္ငါးမ်ိဳးပြားၿပီး ကုသိုလ္ေတြစုေဆာင္းထားလိုက္ပါေနာ္..။

(ဆရာေတာ္ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ၏ ရင္ထဲကအရဟံ စာအုပ္မွျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ ဒါနကုသိုလ္ျပဳပါသည္။)
Credit - ျမတ္ဗုဒၶအလင္း
Credit :အင္းေလးမီဒီယာ

Thursday, 26 September 2013

က်န္းမာေရးအတြက္သိသင့္သည္မ်ားစုစည္းထားမွဳ'


*** ေရ(လံုး၀) မေသာက္သင့္ဆံုးအခ်ိန္ ***

“ ထမင္းအသက္ (၇)ရက္၊ ေရအသက္ (၁)မနက္ ” ဆိုတဲ့ ေရွးစကားရွိပါတယ္။
လူသားေတြအတြက္ ေရက ဘာ့ေၾကာင့္ မရွိမျဖစ္အပ္လိုပါသလဲ ?

(၁) ဦးေႏွာက္ရဲ ့၇၅% ကို ေရဓာတ္နဲ ့ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။
(၂) ခႏၵာကိုယ္တြင္းအပူခ်ိိန္ကို မွ်တေစပါတယ္။
(၃) ေသြးရဲ ့၈၃% ကအေရဓာတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။
(၄) ၾကြက္သားကို ေရဓာတ္ ၇၅% နဲ ့ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။
(၅) အရိုးထဲမွာ ေရဓာတ္ ၂၂% ပါရွိပါတယ္။
(၆) ခႏၵာကိုယ္ထဲသိုေရာက္ရွိလာတဲ့အစားအစာေတြကို ခြန္အားအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္။
(၇) ခႏၵာကို္ယ္ထဲမွာပိုလွ်ံျပီမလိုလားအပ္တဲ့အရည္ေတြနဲ႕အဆိပ္အေတာက္ေတြကို ဆီး /၀မ္း /ေသြး /ေခြ်း /ခြ်ဲသလိပ္ အျဖစ္စြန္ ့ ထုတ္ေပးပါတယ္။
(၈) ခႏၵာကိုယ္အတြက္ အာဟာရျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။
(၉) အသက္ရႈျခင္းကိုအေထာက္အပ႔ံျဖစ္ေစ ပါတယ္။
(၁၀) အရိုးအဆက္မ်ား ပြန္းတိုက္စားျခင္းမွသက္သာေစပါတယ္။
(၁၁) ခႏၵာကိုယ္္တြင္းဆဲလ္မ်ားကို ေအာက္စီဂ်င္ မျပတ္လပ္ေစေတာ့ပါဘူး။ 
(၁၂) သက္လံုေကာင္းေစပါတယ္။
(၁၃) ေခါင္းကိုက္သက္သာေစပါတယ္။
(၁၄) ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ကိုေျပေပ်ာက္ေစကာစိတ္ၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါတယ္။
(၁၅) ကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ်အလားအလာကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစပါတယ္။
(၁၆) အေမာအပမ္းခံနိုင္ျပီး၊ ေလ့က်င့္ခဏ္းၾကာၾကာလုပ္နိုင္လာပါတယ္။
(၁၇) အသားအေရေကာင္းျပီး၊ ရြယ္တင္နုပ်ိဳေစပါ တယ္။
(၁၈) ၀က္ရူးပ်ံ၊ တီဘီ၊ပန္းနာရင္က်ပ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ႏွာေခါင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ တို ့ကို သက္သာေစပါတယ္။
(၁၉) အျမင္အာရံုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မ်ားက ေရေသာက္ရန္အသင့္ေတာ္ဆံုး အခ်ိန္မ်ားျဖစ္ပါသလဲ ?

ေရခဲေရ နဲ ့ ေရေႏြးေတြကိုမဆိုလိုပါ။ (ရိုးရိုး ေသာက္ေရသန္ ့ကိုသာေသာက္ပါ)
(၁) တညတာလံုးျငိမ္သက္ေနတဲ့ ခႏၵာကို္ယ္တြင္း ကလီစာမ်ားကို ျပန္လည္ တက္ၾကြလာေအာင္ လွံဳ ့ေဆာ္ေပးဖို ့ နံက္အိပ္ယာ ထတာနဲ ့ေသာက္ေရ ၂-ခြက္ေသာက္ေပးရပါမယ္။
(၂) အစာေၾကညက္ေစဖို ့ ထမင္းမစားခင္နာရီ၀က္ၾကိဳတင္၍ ေရ ၁- ခြက္ ေသာက္ေပးရပါမယ္။
(၃) ေသြးခုန္ႏႈန္းမွန္ေစရန္နဲ ့ေသြးက်ေစဖို ့ ေရမခ်ိဳးခင္ ေရ ၁-ခြက္ ေသာက္ေပးရပါမယ္။
(၄) ေလျဖတ္/ႏွလံုးေရာဂါေတြမျဖစ္ေအာင္ ညမအိပ္ခင္ ေရ ၁-ခြက္ေသာက္ေပးရပါမယ္။
(၅)အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ေၿခသလံုးၾကြက္သားေတြၾကြက္တက္ျခင္းမျဖစ္ရေလေအာင္ညဘက္ တေရးနိုး တဲ့ အခါေရထေသာက္ေပးပါ။

ေရ(လံုး၀) မေသာက္သင့္ဆံုးအခ်ိန္က ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသလဲ ?
အေမရိကန္က်န္းမာေရးသုေတသီေတြရဲ ့ စစ္တမ္းမ်ားအရ ကမၻာေပၚမွာ တရုပ္နဲဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြမွာ အူကင္ဆာေရာဂါဖိစီးခံရမႈ အနည္း ဆံုးျဖစ္ၾကပါတယ္တဲ့။
အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ထို္လူမ်ိဳးေတြက ထမင္းစားေနစဥ္မွာေရခဲေရ/ရိုးရိုးေရေအး  မေသာက္ၾက ဘဲ၊ ေရေႏြးျဖဴ(သို႕မဟုတ္)လၻက္ရည္ၾကမ္းပူပူကိုသာ ေသာက္သံုးေလ့ရွိလို ့ပါဘဲ။ အထူးသျဖင့္ ထမင္း စားရင္း ေရခဲေရ ေအးေအးေသာက္တဲ့အခါ ဟင္းလ်ာထဲမွာပါရွိတဲ့အဆီအႏွစ္ေတြက ( ဥပမာျပ ရရင္ ေရခဲေရနဲ ့ေတြ ့တဲ့အခါ ဟင္းအဆီေတြက) အစာအိမ္ နဲ ့အူလမ္းေၾကာင္းမွာ ရြ ံ့ေစး အနယ္ အႏွစ္မ်ား သဖြယ္ ခဲပ်စ္သြားတတ္ၾကျပီး၊အစာေကာင္းစြာမခ်က္ျပဳတ္နိုင္ေတာ့ဘဲ အူကင္ဆာျဖစ္လာေစပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ထမင္းဟင္းပူပူစားရင္း ေရခဲေရေအးေအးေသာက္လိုက္တဲ့အခါမ်ားမွာလည္း၊ အပူအေအး တျပိဳင္နက္ တည္းေတြ ့လိုက္တာေၾကာင့္ အစာအိမ္ကိုကသိကေအာက္ျဖစ္ေစပါတယ္ အပူအေအး တန္ျပန္ သက္ေရာက္မႈက အစာအိမ္အက္ဆစ္ထြက္ရွိမႈကို ကေမာက္ကမျဖစ္လာျပီး  ဗိုက္နာဗိုက္ေအာင့္ေစ ပါေတာ့ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ထမင္းစားေနစဥ္မွာ ေရခဲေရ/ေသာက္ေရေအးတို ့ျဖင့္ ေမွွ်ာမခ်ဘဲ ဟင္းခ်ိဳပူပူ (သို ့မဟုတ္)ေရေႏြးျဖဴ(သို ့မဟုတ္)ေရေႏြးၾကမ္းတို ့ျဖင့္သာထမင္း လုပ္မနင္ေအာင္ေမွ်ာခ်ၾကပါရန္ နဲ ့ ထမင္းစားျပီးအနည္းဆံုးနာရီ၀က္ေက်ာ္ၾကာမွသာ ေသာက္ေရေအးေသာက္ၾကပါရန္ အေမရိကန္ရွိ က်မၼာေရးသုေတသီမ်ားက Daily Health Tips (ေခၚ)အင္တာနက္သတင္းမွာအၾကံေပးေဖာ္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။ သုိ ့ပါ၍ဤက်န္းမာေရးေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရႈျပီးေနာက္၊ မိမိကိုယ္ကိုဆင္ျခင္ၾကျပီး၊ မိသားစု /ေဆြမ်ိဳး/မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို လည္းက်န္းမာေရးအသိေပးမွ်ေေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ လူ ၁၀-ေယာက္မွာ အနည္းဆံုး၁-ေယာက္ကို အသက္ကို ကင္တင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းအသိေပးႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။

(ေပါက္ေပါက္…မွ်ေ၀သည္)
(မွီျငမ္း…Daily Health Tips)

Wednesday, 25 September 2013

သင္ ေဆးေသာက္တတ္ပါသလား
( ေရႏွင့္ေသာက္ပါ)
ေဆးေသာက္လွ်င္ ေရႏွင့္ေသာက္သည္ကို မသိသူမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဤလြယ္ကူ၍ အေရးႀကီးေသာ ကြင္းဆက္ကို လူတို႔ေမ့ေလ်ာ့သည့္အတြက္ ေဆးအာနိသင္ ရသင့္သေလာက္ မရသည့္အျပင္ အစာမ်ိဳျပြန္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

ေဆးျပားသည္ သာမန္အားျဖင့္ အဓိကေဆးမႈန္႔ႏွင့္ ပံုသြင္းမႈန္႔ (ေကာ္မႈန္႔၊ သၾကား စသည္) တို႔ကို ဖိ၍ ပံုသြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ ျမန္၊ ေႏွး၊ ျပင္း၊ ေပ်ာ့သည္ အဓိက ေဆးမႈန္႔၏ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္ စုပ္ယူခံရမႈ အျမန္ႏႈန္းေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေဆးျပားသည္ ေသြးအတြင္းသုိ႔ စုပ္ယူမခံရမီ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေသးငယ္ေသာ၊ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ အမႈန္႔ငယ္မ်ားအျဖစ္ ကြဲေၾကသြားျပီး အရည္ထဲ ေပ်ာ္၀င္ေနမွ ေသြးထဲစုပ္ယူခံႏိုင္မည္။

ေဆးေသာက္ျပီး ေရမ်ားမ်ားေသာက္မွ ေသြးထဲသို႔ စုပ္ယူခံရမႈ ပိုမိုျမန္ဆန္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးမေသာက္မီ ေရေႏြးေႏြးတခြက္ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အစာလမ္းေၾကာင္းကို စိုစြတ္ေစႏိုင္သည္။ ျပီးမွ ေဆးကို ေရမ်ားမ်ားႏွင့္ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အာနိသင္ ျမန္ဆန္ထက္ျမက္ေစႏိုင္မည္။ ေရေသာက္နည္းလွ်င္ ေဆးျပား၊ ေဆးေတာင့္တို႔ သည္ အစာမ်ိဳျပြန္၊ အစာအိမ္နံရံတြင္ ကပ္ေနႏိုင္ျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏိုင္သည္။
( ဥပမာ-အက္စ္ပရင္၊ ပရိုဖင္၊ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ိဳးစံု၊ ပရီႏိုစလံုးေဆး၊ ကင္ဆာေရာဂါကု ရူဘီဒိုမိုက္ဆင္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္)။

( လွဲလ်က္ မေသာက္ရ)

ေဆးေသာက္သည့္အခါ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ သို႔မဟုတ္-ထိုင္လ်က္ ေဆးေသာက္ရမည္။ လွဲလ်က္ ေဆးမေသာက္ရ။ ေဆးေသာက္ျပီး ခ်က္ခ်င္း မလွဲရ။ အနည္းဆံုး ၃-မိနစ္၊ ၅-မိနစ္ ဆက္လက္ထိုင္ေနသင့္သည္။ နာတာရွည္ ေရာဂါသည္ႏွင့္ အစာမ်ိဳ ခက္ခဲသူမ်ားသည္ ေဆးအရည္ကို ေသာက္သင့္သည္။

(အိပ္ခါနီး ေသာက္လွ်င္)

အိပ္ခါနီး ေဆးေသာက္ရန္ လိုအပ္လွ်င္ ေဆးေသာက္ျပီး ၂-မိနစ္၊ ၃-မိနစ္ခန္႔ သြားလာလႈပ္ရွားျပီးမွ အိပ္သင့္သည္။

(ႏြားႏို႔ႏွင့္ မေသာက္သင့္)
ေဆးကို ႏြားႏို႔ႏွင့္ မေသာက္သင့္ပါ။ ႏြားႏို႔သည္ ပရိုတင္းဓာတ္နဲ႔ ဖက္တီးအက္စစ္ပါသည့္အတြက္ ေဆးမႈန္႔ေလးမ်ား၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ အေမွးပါးတထပ္ ျဖစ္ေပၚအုပ္ေဆာင္းထားတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏြားႏို႔တြင္ ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္ေသာ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္၊ မီးစုန္းဓာတ္၊ သံဓာတ္တို႔သည္လည္း အခ်ိဳ႔ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေပ်ာ္၀င္ရန္ ခက္ခဲေသာ ဆားမ်ားအျဖစ္သို႔ ဓာတ္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဟင္းရည္၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရေႏြးၾကမ္း၊ အခ်ိဳရည္၊ ဘိလပ္ရည္တို႔ႏွင့္ ေဆးကို မေသာက္ရ။ ေရေႏြးေႏြးႏွင့္သာ ေသာက္သင့္ပါသည္။ ဆာလ္ဖာေဆး၀ါးေသာက္လွ်င္ ေက်ာက္တည္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အထူးသျဖင့္ ေရမ်ားမ်ားပိုေသာက္ရမည္။ အနည္းဆံုး ေရတပုလင္းခြဲခန္႔ (၁၅၀၀-မီလီမီတာ) ထိုေန႔တြင္ ေသာက္ရမည္။ သို႔မွသာ ေသြးက်ဲ၊ ဆီးရႊင္၊ ေက်ာက္ကပ္ကာကြယ္ရာ ေရာက္မည္။


အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ အဖ်ားက်ေဆးမ်ား ေသာက္လွ်င္လည္း ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ကိုယ္ပူက်ျပီး ေခၽြးမ်ားမ်ား ထြက္ေသာအခါ ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေဆးကို ေသာက္သည္ျဖစ္ေစ ေရမ်ားမ်ားေသာ္ကရမည္ဟူ၍ကား မဟုတ္ေပ။
အခ်ိဳ႔ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးသည္ ေသာက္ျပီး ၅-မိနစ္ခန္႔ၾကာမွ ေရေသာက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးအာနိသင္ေကာင္းေစရန္ ေဆးေပးသူကို ေဆးေသာက္ရမည့္အခ်ိန္၊ နည္းလမ္းတို႔ကို ေသခ်ာေမးျမန္းျပီး မွတ္သားလိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ပါေမာကၡ ေဒၚခင္ျဖဴ (ျမင္းျခံ)
( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

Tuesday, 24 September 2013

ဆား၏ လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ပံုနည္းလမ္းစံု၁) ၾကက္ဥတစ္လံုးက်ကြဲၿပီး ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ၾကက္ဥအႏွစ္တစ္ခုလံုးက်ေနတယ္ဆိုရင္ 
ဖိတ္က်ေနတဲ့ ၾကက္ဥအႏွစ္ေပၚကုိ ဆားႏွံ႔ေအာင္ျဖဴးေပးပါ... ၿပီးရင္ ခဏေစာင့္ပါ.... နည္းနည္းၾကာရင္ ေပျခင္းပြျခင္းမရွိဘဲ ၾကက္ဥအႏွစ္ေတြကို အမႈိက္ေဂၚနဲ႔ ေကာ္ပစ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္....

၂) စြန္းထင္းေနတဲ့ လက္ကုိင္ပုဝါေတြကို မေလွ်ာ္ဖြတ္ခင္မွာ ဆားရည္ထဲစိမ္ထားပါ... အစြန္းအထင္းေတြကို ေျပာင္စင္ေစပါတယ္...

၃) ပန္းကန္စင္ စာအုပ္စင္ စတဲ့စင္ေတြေပၚမွာ ပုရြက္ဆိတ္ေတြတက္ေနရင္ ဆားျဖဴးေပးလိုက္ပါ... ပုရြက္ဆိတ္ေတြေျပးသြားပါလိမ့္မယ္....

၄) ငါးေတြကို ေၾကးခြံေတြမခၽြတ္ခင္ ဆားရည္ထဲစိမ္ထားပါ... ေၾကးခြံေတြအ
လြယ္တကူ ခၽြတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္...

၅) ခါခ်ၿပီးျဖဴးရတဲ့ ဆားဗူးမ်ိဳးထဲကေန ဆားေတြအလြယ္တကူက်ေစခ်င္ရင္ ဗူးထဲမွာ ဆန္ေစ့အနည္းငယ္ေရာေႏွာထည့္ထားပါ...

၆) အသုပ္ထဲက အရြက္ေတြမညွိဳးႏြမ္းသြားေအာင္ ဆားျဖဴးႏုိင္ပါတယ္...

၇) ၾကက္ဥေတြေကာင္းမေကာင္းစမ္းခ်င္ရင္ ဆားရည္ထည့္ထားတဲ့ခြက္ထဲ
စိမ္ၾကည့္ပါ.... ေကာင္းတဲ့ၾကက္ဥက နစ္သြားၿပီး မေကာင္းေတာ့တဲ့ၾကက္
ဥက ေပါေလာေပၚေနပါလိမ့္မယ္...

၈) ၾကက္ဥျပဳတ္တဲ့အခါ ဆူေနတဲ့ေရေႏြးထဲ ဆားနည္းနည္းခပ္လိုက္ပါ... ကြဲေနတဲ့ၾကက္ဥေတြက သူ႔အခြံထဲမွာပဲ ရွိေနပါလိမ့္မယ္....

၉) ရႈံ႕တြေနတဲ့ပန္းသီးေတြကို ဆားအေတာ္အသင့္ခတ္ထားတဲ့ေရထဲ စိမ္ထားလိုက္ရင္ ျပန္ျပည့္တင္းၿပီး ၾကည့္ေကာင္းသြားပါလိမ့္မယ္...

၁၀) မုန္႔လုပ္တဲ့ဒယ္ျပားကို ဆားနဲ႔ပြတ္ေပးထားရင္ မုန္႔ေတြမကပ္ေတာ့ပါဘူး....

၁၁) သြားတိုက္တံကုိ မသံုးခင္ဆားရည္ထဲစိမ္ထားျခင္းျဖင့္ သက္တမ္းပိုၾကာၾကာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္...

၁၂) ေကာ္ဖီအိုးကိုအေရာင္ခၽြတ္တဲ့အခါ ဆားနဲ႔ပြတ္ၿပီးခၽြတ္ႏိုင္ပါတယ္...

၁၃) ဆားနဲ႔ တာပင္တုိင္ကုိေရာၿပီး ေၾကြေရဇလားေတြ အိမ္သာခြက္ေတြကို ျဖဴေအာင္ေဆးႏုိင္ပါတယ္...

Ref: Awesome Facts
ႏႈိင္းရင့္ေႏြမွတင္ဆက္သည္...

http://myawadynews.blogspot.com/2013/09/blog-post_24.html

LIVE IS A GIFT ဘဝဆုိတဲ့ လက္ေဆာင္ေကာင္း


"... LIVE IS A GIFT
ဘဝဆိုတဲ့ လက္ေဆာင္ေကာင္း ..."


ရႈေထာင့္ေတြ ေျပာင္းသြားတဲ႔အခါ ျမင္ကြင္းေတြလည္း ေျပာင္းသြားတာကို လက္ခံတယ္မဟုတ္လား ့ ့?

အေျခအေနေတြေျပာင္းလဲသြားတဲ႔အခါ လူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ ခံယူခ်က္ေတြ ဟာလည္းေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ သင္ဟာ ဘယ္လုိဆိုးရြားတဲ႔ ထိခိုက္ေၾကကြဲဖြယ္ အျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ေနပါေစ။

ေအာက္ပါ သတိရဖြယ္အခ်က္ေလးေတြကိုသာ သတိရလိုက္စမ္းပါ။

၁။ဒီေန႔ကစၿပီး သင့္ပါးစပ္က အၾကင္နာကင္းတဲ႔ စကားမ်ိဳး ေျပာေတာ့မယ္ႀကံရင္ 
့ ့လူတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ သင့္လိုစကားမေျပာနိုင္ဘဲ ဆြံ႕အေနၾကတယ္ဆိုတာ
သတိရလိုက္စမ္းပါ ့ ့။

့၂။ ဒီေန႔ကစၿပီး သင္စားမယ့္ အစားအစာရဲ႕ အရသာကိုခံတြင္းမေတြ႕လို႔ အျပစ္တင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ့ ့
့ စားစရာမရွိတဲ႔လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို သတိရလိုက္စမ္းပါ ့ ့ ့။

၃။ ဒီေန႔ကစၿပီး သင့္ရဲ႕ ခ်စ္ရည္းစားေလးကို စိတ္အလိုမက် အျပစ္ေတာ္တင္ေတာ့မယ္ႀကံရင္ ့ ့ ့ရည္းစားမရွိလို႕ အထီးေရာအမေရာက်န္ေနတဲ႔သူေတြကို သတိရလိုက္စမ္းပါဦး ့ ့ ့။

၄။ သင့္ရဲ႕ကေလးေတြကို ဆူပူေမာင္းမဲေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း ့
့ ့အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကေလးမရႏိုင္တဲ႔ မိဘေတြကိုသတိရလိုက္စမ္းပါ ့ ့ ့။

၅။ အိမ္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ကဖြထားလို႔ ့ ့ ့ သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္လို သင့္အိမ္ကို ိုၾကည့္ၿပီးစိတ္ေတြရႈပ္လာတဲ႔အခါ ့ ။့ ့ေနစရာမရွိလို႔ လမ္းေဘးအိပ္ေနရသူေတြကို သတိရလိုက္ပါဦး ့ ့ ့။

၆။စိတ္တိုင္းမက်လွတဲ႔ကိုယ့္ဘဝႀကီးကိုအျပစ္တင္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္လည္း ့ ့ ့
ကိုယ့္ထက္ေစာၿပီး ေရေဝးေရာက္ကုန္တဲ႔သူေတြကို သတိရလိုက္ပါ ့ ။

့ ့့၇။သင္ကားျဖင္ေမာင္းသြားရမယ့္ခရီးဟာ ေဝးလြန္းလို႔ စိတ္ပ်က္ၿငီးညဴေတာ့မယ္ဆိုရင္ ့ ့ ့
ဒီခရီးကိုပဲေျခလ်ွင္သြားေနၾကသူေတြကိုသတိရလိုက္ပါ ့ ့ ့။

၈။ လက္ရွိသင့္ရဲ႕အလုပ္ဟာ ပင္ပန္းၿပီးအဆင္မေျပမႈေတြမ်ားလို႔ စိတ္ပ်က္မယ္ဆိုရင္ ့ ့ ့
အလုပ္အကိုင္မရွိလုိ႔ သင့္အလုပ္မ်ိဳးကို ငမ္းငမ္းတက္လုပ္ခ်င္ေနသူေတြကို သတိရလိုက္စမ္းပါ ့ ့။

၉။ သင္ဟာသူတစ္ပါးကို လက္ညွိဳးထိုး အျပစ္ရွာေတာ့မယ္ႀကံရင္လည္း ့
့ ့တို႔ေတြအားလုံး အမွားနဲ႔မကင္းႏိုင္ဘူးဆိုတာ သတိရလိုက္ပါ ့ ့ ့။

၁၀။ ကဲေနာက္ဆုံး စိတ္ဓာတ္က်စရာ အေတြးေတြက သင့္ကိုက်ရွႈံးေအာင္လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ့ ့
့သင့္မ်က္ႏွာေပၚမွ အၿပံဳးေလးတစ္ပြင့္ အျမန္ဖန္ဆင္းလိုက္စမ္းပါ ့ ့ ့ ။

ခုခ်ိန္အထိ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ႔ သင့္ကံၾကမၼာကို ေက်းဇူးတင္လိုက္စမ္းပါ ့ ့ ့(ဒီလိုဆိုေတာ့လည္း ကိုယ့္ဘဝက ထင္သေလာက္မဆိုးဘူးပဲ ေနာ့ )

•LIFE IS A GIFT.•ဘဝဆိုတာလက္ေဆာင္ေကာင္းတစ္ခုပါပဲ ႔ ႔ ႔ဘဝမွာေနလိုက္စမ္းပါ။
့ေပ်ာ္လိုက္စမ္းပါ ့ ။
့ ့ေအာင္ျမင္မႈေတြေက်ာ္ၾကားမႈေတြ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ နဲ႔ ဘဝကိုအေကာင္းဆုံး ျဖည့္ဆည္းလိုက္စမ္းပါ ့ ့ ့။

ကဲ သင္စိတ္ခ်မ္းေျမ့ရၿပီဆိုရင္ ့ ့
သင့္ရဲ႕ သယ္ရင္းေတြ အတြက္လည္း မေမ့နဲ႔ဦး ့ ့ ့စိတ္ခ်မ္းသာေစခ်င္လြန္းလို႔ပါ ့။

့-Nyein Chan Win မွကူးယူမွ်ေ၀ေပးပါသည္ .

Sunday, 22 September 2013

ျမန္မာ့ရိုးရာနည္းျဖင့္ ေျမၾကီးေအာက္တြင္ ေရ -ရွိ-မရွိ စမ္းသပ္နည္း( မဂၤလာသတင္းစဥ္ )


ေရအသက္-တမနက္၊ ဆိုတဲ့စကားကို လူတိုင္း ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ ေရသည္ မရွိမျဖစ္ အဓိက လိုအပ္ ခ်က္  ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေရကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွာေဖြေနၾကပါသည္။

ေတာေတာင္ ေျမျပန္႔ ေနရာမလပ္ေအာင္ပင္ လူတို႔သည္ ေရကိုရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၾကပါ သည္။ ေက်း လက္ေဒသမ်ား၊ ျမိဳ႔ျပေနရာမ်ားတြင္လည္း ရိုးရာပညာ၊ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ လက္ရိုက္ တြင္းမ်ား၊ အဝီစိတြင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ စမ္းသပ္ရွာေဖြေနၾကရာတြင္ တခ်ိဳ႔လည္း ေအာင္ျမင္၍ တခ်ိဳ႔လည္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ရွိၾကပါသည္။

ထိုသို႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္ေ သာ  ေရရွိရာ ေနရာ၊ ေပ အနက္ စသည္ျဖင့္ တိက်စြာ ေရရွိ-မရွိ စမ္းသပ္သည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ နည္းပညာကို ဘဒၵႏၲ စေႏၵာဘာသ၊ ဥကၠ႒၊ ျမိဳ႔နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႔၊ မဟာသိမ္ေတာ္ေက်ာင္း သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ ပညာဆည္းပူးရင္း သရက္ေတာေ က်ာင္း  ေရ တြင္း၊ ျပည္သူ႔ေဆးရံု ေရတြင္း၊ လက္ခုပ္ပင္ေက်းရြာ ေရတြင္း စသည္တို႔ကို တူးစဥ္က ၾကားနာ မွတ္သားခဲ့ရသည္မ်ားကို ပညာေဝငွလိုက္ပါသည္။

မိတ္ေဆြ၊ သင္ ေရတြင္း တူးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေရ ရွိ-မရွိ၊ အေတာင္ ဘယ္ေလာက္ တူးရမလဲ၊ တိက်စြာ တူးႏိုင္ဖို႔ အေရးအတြက္ ပထမဦးစြာ---
ကြမ္းရြက္ ၃၆-ရြက္ကို အညွာမျဖတ္၊ အဖ်ားမျဖတ္၊ အေပါက္အျပဲ မပါတာကို ေရေဆးျပီး (၁)မိနစ္မွ် ေရစိမ္ ထားပါ။ ဒုတိယဆင့္တြင္ မိမိတူးလိုသည့္ေျမေနရာကို ဝါးျခမ္းျပားျဖင့္ ေရအစို ဓာတ္ ေတြ႔သည့္ တိုင္ေအာင္ ျခစ္ပါ။ အစိုျပန္လာပါက ကြမ္းရြက္ (၃၆)ရြက္ကို ညီေအာင္ ထပ္၍ တူးမယ့္ေျမေပၚတြင္ အထပ္လိုက္ ေမွာက္ခ်ျပီး ၄င္းအေပၚကေန သပိတ္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ခမ္းညီေသာ သံပံုးျဖစ္ေစ၊ ေလလံုသည့္ သပိတ္၊ ေရပံုး ရရာကို ယူျပီး ေလမဝင္ေအာင္ ေမွာက္ထားပါ။

နံနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ ၄င္းကြမ္းရြက္ကို အထပ္လိုက္ လွန္ျပီး တရြက္ခ်င္း ဖယ္ၾကည့္လိုက္ ပါ။ ေရေၾကာ ေရ ရွိမယ့္ေနရာ သည္ ဆယ္ေတာင္အနက္မွာဆိုလွ်င္ ဆယ္ရြက္ေျမာက္ ကြမ္းရြက္၏ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ေရဥကေလးေတြ စိုေနျပီး (၉)ရြက္ကေန ေအာက္ဆံုးအရြက္တို႔မွာ ေျခာက္ေသြ႔ေနပါသည္။

ေရသည္ (၁၅)ေတာင္မွာ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ (၁၅)ရြက္ေျမာက္ ကြမ္းရြက္တြင္၄င္း၊ အေတာင္ (၂၀)မွာ ရွိမည္ ဆိုလွ်င္ အရြက္ (၂၀)ေျမာက္ ကြမ္းရြက္တြင္၄င္း ေရစိုစြတ္ျပီး တြဲခိုေနသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။

ေရ ရွာ၍တိက်ျပီး ေခတ္မီကိရိယာမ်ားမလိုဘဲ အလြယ္တကူရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားရင္း  ဆရာေတာ္ အား ဦးတိုက္လိုက္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

ဒီလႈိင္း(သပိတ္က်င္း)

http://www.mawluu.com/2011/11/blog-post_11.html