အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 15 September 2012

သင္ဘယ္လိုလူစားလဲ

ဘ၀တေကြ ့ခဏေတြ ့တာ
 
သူငါခ်စ္လွ်က္
 
သူေတြ ့ကိုယ္ေတြ ့
 
ေတြ ့ပါေသာ္လည္း
 
သူခ်စ္ကိုယ္ခ်စ္
 
ခ်စ္ပါေသာ္လည္း
 
ခ်စ္လွ်က္ခဲြခြါ
 
မုန္းလွ်က္ခြဲခြြါ
 
ရွိပါေသာ္လည္း
 
သူတပါးအားပစ္တင္အားလွ်က္
 
မိမိျပစ္ကင္းေျပာဆုိျခင္းျဖင့္
 
ေရွာင္ေသြဖယ္ခြါ
 
အသစ္ရွာသည္
 
အသင္လူသားဘယ္လုိလူစားလဲ

No comments:

Post a Comment