အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Monday, 10 December 2012

Words of Buddha's photo.

သူတစ္ပါးကို ဆုံးမသကဲ႔သို႔ မိမိကိုယ္ကို ဆုံးမရာ၏
(သူတစ္ပါးအား ေဟာေသာတရားကိုမိမိက်င့္ရာ၏)
မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းစြာဆံုးမၿပီးမွသူတစ္ပါးကိုဆံုးမရာ၏။မိမိကိုယ္ကိုဆုံးမရန္ကား အလြန္ခဲယဥ္း၏။ 

ဓမၼပဒ ၁၅၉။ 

      One should do 
   What one teaches others to do;
     if one would train others,
one should be well controlled oneself.
    Difficult, indeed, is self-control.

Dhammapada 159
သူတစ္ပါးကို ဆုံးမသကဲ႔သို႔ မိမိကိုယ္ကို ဆုံးမရာ၏
(သူတစ္ပါးအား ေဟာေသာတရားကိုမိမိက်င့္ရာ၏)
မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းစြာဆံုးမၿပီး
မွသူတစ္ပါးကိုဆံုးမရာ၏။မိမိကိုယ္ကိုဆုံးမရန္
ကား အလြန္ခဲယဥ္း၏။

ဓမၼပဒ ၁၅၉။

One should do
What one teaches others to do;
if one would train others,
one should be well controlled oneself.
Difficult, indeed, is self-control.

Dhammapada 159

No comments:

Post a Comment