အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 11 December 2012

အာေရာဂ်ပရမာ လာဘာ၊ သႏၲဳ႒ိပရမံ ဓနံ။
၀ိႆာသပရမာ ဉာတိ၊ နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ။

အနာေရာဂါကင္းျခင္းသည္ အလြန္ကဲဆံုး လာဘ္တည္း၊
ေရာင့္ရဲမႈသည္ အလြန္ကဲဆံုး ဥစၥာတည္း၊
ခ်စ္ကြၽမ္း၀င္သူသည္ အလြန္ကဲဆံုး ေဆြမ်ဳိးတည္း၊
နိဗၺာန္သည္ အလြန္ကဲဆံုး ခ်မ္းသာတည္း။

Health is the greatest blessing. Contentment is the highest wealth. The trustworthy friend is the best kinsman. Nibbana is the greatest bliss.

(ဓမၼပဒ)
အာေရာဂ်ပရမာ လာဘာ၊ သႏၲဳ႒ိပရမံ ဓနံ။
၀ိႆာသပရမာ ဉာတိ၊ နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ။

အနာေရာဂါကင္းျခင္းသည္ အလြန္ကဲဆံုး လာဘ္တည္း၊
ေရာင့္ရဲမႈသည္ အလြန္ကဲဆံုး ဥစၥာတည္း၊
ခ်စ္ကြၽမ္း၀င္သူသည္ အလြန္ကဲဆံုး ေဆြမ်ဳိးတည္း၊
နိဗၺာန္သည္ အလြန္ကဲဆံုး ခ်မ္းသာတည္း။

Health is the greatest blessing. Contentment is the highest wealth. The trustworthy friend is the best kinsman. Nibbana is the greatest bliss.

(ဓမၼပဒ)

No comments:

Post a Comment