အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Monday, 17 December 2012

ကိုယ့္ရဲ ့ကံ ကိုယ့္စီျပန္


...........ကိုယ့္ကာယကံ၊ ကိုယ့္စီျပန္၊   ကိုယ္သာခံရမည္။
...........ကုိယ့္၀စီကံ     ၊ ကိုယ့္စီျပန္၊   ကိုယ္သာခံရမည္။
...........ကို္ယ့္မေနာကံ၊  ကိုယ့္စီျပန္၊   ကိုယ္သာခံရမည္။
..........  မွန္ရိပ္လိုပဲ     ၊   ေအာ္သံပဲ၊   နည္းခဲြမွတ္ရမည္။                  အရွင္အာစာရလကၤာရ

No comments:

Post a Comment