အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Sunday, 16 December 2012

ဝဋ္ ၃ ပါး
"ဝဋၬ" သဒၵါသည္ စက္ဘီးမ်ား ခ်ာခ်ာလည္သလို
"လည္ပတ္ျခင္း" အနက္ကိုေဟာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္
"အေၾကာင္းၿပီးလ်င္ အက်ိဳး အက်ိဳးၿပီးလ်င္အ
ေၾကာင္း " ဟု အေၾကာင္းအက်ိဳးမျပတ္ဘဲ ဆက္
ကာဆက္ကာလည္ပတ္ေနေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တ
ရားကို "ဝဋၬ=ဝဋ္" ဟုေခၚ၏။

ကိေလသဝဋ္= အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္

ကမၼဝဋ္ = ကမၼဘဝ သခၤါရ။

ဝိပါကဝဋ္=ဥပပတၱိဘဝ ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယ
တန ဖႆ ေဝဒနာ ဇာတိ ဇရာမရဏ။

အဝိဇၨာ တဏွာနွင့္ ဥပါဒါန္တို႔သည္ ကိေလသာတ
ရားမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ကိေလသဝဋ္မည္၏။

ကမၼဘဝဟူသည္ ဘဝတစ္စိတ္နွင့္ သခၤါရတို႔သည္
ကံတရားခ်ည္းျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကမၼဘဝမည္
၏။

ဥပပတၱိဘဝဟူေသာ ဘဝတစ္စိတ္နွင့္ ဝိညာဏ္
နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဇာတိ ဇရာ
မရဏတို႔သည္ ကံ၏အက်ိဳးတရားမ်ာျဖစ္ၾကေသာ
ေၾကာင့္ဝိပါကဝဋ္မည္၏။

ကိေလသဝဋ္ရွိလ်င္ ကမၼဝဋ္မုခ် ျဖစ္၏။ ကမၼဝဋ္ရွိ
လ်င္ ဝိပါကဝဋ္ အၿမဲျဖစ္၏။ ဝိပါကဝဋ္ဟူသည့္ေဝဒ
နာရွိလ်င္ တဏွာစေသာ ကိေလသဝဋ္ျဖစ္ျပန္၏။
ဤသို႔ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္လ်က္ ပတ္ခ်ာ
လည္ေနေသာတရားတို႔ကို"ဝဋ္" ဟုေခၚဆိုရ၏။

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၏ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအနွစ္ခ်ဳပ္မွ
ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment