အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 25 December 2012

“ ေပးဆပ္ျခင္းရဲ့ မြန္ျမတ္မွဳ ”

“ ေပးဆပ္ျခင္းရဲ့ မြန္ျမတ္မွဳ ”
~~~~~~~~~~~~~~

“ ေပးဆပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ အင္မတန္လွပ
ပါတယ္။ မိမိက အထက္ကေနျပီး ေအာက္ကုိခ်ေပးတဲ့
သေဘာမဟုတ္ပဲ၊ ပူေဇာ္သကဲ့သုိ႔ ေက်ေက်နပ္နပ္
ေမာ္ၾကည့္တဲ့ အေပးမ်ဳိး။ “ရယူျခင္းရဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္
မ်ဳိးပါ” ။ ေပးဆပ္လိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ထမ္းတဲ့၀န္ဆုိတာ 
အာဏာအျမင့္မားဆုံး ဘုရင္ဧကရာဇ္တုိ႔ဦးမွာေဆာင္းတဲ့
ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြအျပည့္နဲ႔ သရဖူထက္ပုိမုိျပီး
ေတာက္ပတန္ဖုိးျမင့္မားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ 
တန္ဖုိးေတာင္ျဖတ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ”

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
( “ ဒီစကား ” မွေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဒီလွဳိင္းစာေစာင္ အတြဲ ၁ ၊ အမွတ္ ၄၉ )


“ ေပးဆပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ အင္မတန္လွပ
ပါတယ္။ မိမိက အထက္ကေနျပီး ေအာက္ကုိခ်ေပးတဲ့
သေဘာမဟုတ္ပဲ၊ ပူေဇာ္သကဲ့သုိ႔ ေက်ေက်နပ္နပ္
ေမာ္ၾကည့္တဲ့ အေပးမ်ဳိး။ “ရယူျခင္းရဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္
မ်ဳိးပါ” ။ ေပးဆပ္လိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ထမ္းတဲ့၀န္ဆုိတာ
အာဏာအျမင့္မားဆုံး ဘုရင္ဧကရာဇ္တုိ႔ဦးမွာေဆာင္းတဲ့
ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြအျပည့္နဲ႔ သရဖူထက္ပုိမုိျပီး
ေတာက္ပတန္ဖုိးျမင့္မားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့
တန္ဖုိးေတာင္ျဖတ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ”

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
( “ ဒီစကား ” မွေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဒီလွဳိင္းစာေစာင္ အတြဲ ၁ ၊ အမွတ္ ၄၉ )

No comments:

Post a Comment